Pedagogický zbor - pedagógovia vyučujúci na gymnáziu v súčasnosti

meno funkcia vyučuje kontakt
PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ » riaditeľka školy ANJ, RUJ, NAS havettovagymvrable.sk
PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ » zástupkyňa riaditeľky školy ANJ, GEG, RUJ matuskovagymvrable.sk
PaedDr. Mária BAŠISTOVÁ » triedna učiteľka III.A
» koordinátorka environmentálnej výchovy
MAT, BIO maria.basistovagymvrable.sk
PhDr. Monika BOGYÓOVÁ » gestor žiackej školskej rady
» vedúca školskej knižnice
SJL, DEJ monika.bogyoovagymvrable.sk
Mgr. Gabriela BIELAKOVÁ NEJ, RUJ, DEJ gabriela.bielakovagymvrable.sk
Mgr. Andrea FRANKOVÁ BIO, CHE
PaedDr. Patrik HALLER » koordinátor účelových cvičení
TŠV, NBV, PED patrik.hallergymvrable.sk
PaedDr. Martina HEGEDÜŠOVÁ » triedna učiteľka IV.B
» koordinátorka prevencie
» výchovná poradkyňa
ANJ, PSY martina.hegedusovagymvrable.sk
PhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ » triedna učiteľka II.A
» vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
» členka Rady školy
SJL, NAS ivana.hudaszekgymvrable.sk
PaedDr. Ivan KREŠKÓCZI » internetová stránka gymnázia
» správca školskej PC siete
» predseda Rady školy
MAT, INF, GEG kreskoczigymvrable.sk
PaedDr. Zuzana KREŠKÓCZIOVÁ BARÁTHOVÁ » triedna učiteľka II.D
» koordinátorka školských súťaží
ANJ, SJL zuzana.kreskocziovagymvrable.sk
PaedDr. Denisa OČOVAYOVÁ » triedna učiteľka III.D
» vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
NEJ, RUJ denisa.ocovayovagymvrable.sk
PaedDr. Boris RAGAS » koordinátor profesionálnej orientácie GEG, TŠV boris.ragasgymvrable.sk
PaedDr. Martina RAGASOVÁ CHE, BIO
RNDr. Anna UHRÍKOVÁ » triedna učiteľka IV.A
» vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
MAT, FYZ anna.uhrikovagymvrable.sk

Pedagógovia a ostatní zamestnanci, ktorí pôsobili na našej škole v minulosti »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií