Pedagogický zbor - pedagógovia vyučujúci na gymnáziu v súčasnosti

meno funkcia vyučuje kontakt
PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ » riaditeľka školy ANJ, RUJ, NAS havettova@gymvrable.sk
PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ » zástupkyňa riaditeľky školy
» členka Rady školy
ANJ, GEG, RUJ eliska@gymvrable.sk
Mgr. Andrea Baková ANJ  
PaedDr. Mária BAŠISTOVÁ » triedna učiteľka II.A
» koordinátorka environmentálnej výchovy
MAT, BIO  
PhDr. Monika BOGYÓOVÁ » triedna učiteľka IV.A
» gestor žiackej školskej rady
» vedúca školskej knižnice
SJL, DEJ  
Mgr. Gabriela BIELAKOVÁ NEJ, RUJ, DEJ
Mgr. Andrea FRANKOVÁ BIO, CHE
PaedDr. Patrik HALLER » koordinátor účelových cvičení
TŠV, NBV, PED
PaedDr. Martina HEGEDÜŠOVÁ » triedna učiteľka III.B
» koordinátorka prevencie
» výchovná poradkyňa
ANJ, PSY hegedusova.martina@gmail.com
PhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ » triedna učiteľka I.A
» vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
SJL, NAS  
PaedDr. Ivan KREŠKÓCZI » internetová stránka gymnázia
» správca školskej PC siete
» predseda Rady školy
MAT, INF, GEG kreskoczi {zav.} gymvrable.sk
PaedDr. Zuzana KREŠKÓCZIOVÁ BARÁTHOVÁ » triedna učiteľka I.D
» koordinátorka školských súťaží
ANJ, SJL z.kreskocziova@gmail.com
PaedDr. Denisa OČOVAYOVÁ » triedna učiteľka II.D
» vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
NEJ, RUJ
PaedDr. Boris RAGAS » triedny učiteľ IV.B
» koordinátor profesionálnej orientácie
GEG, TŠV  
PaedDr. Martina RAGASOVÁ CHE, BIO  
RNDr. Anna UHRÍKOVÁ » triedna učiteľka III.A
» vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
MAT, FYZ

Pedagógovia a ostatní zamestnanci, ktorí pôsobili na našej škole v minulosti »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií