Rada školy pri Gymnáziu vo Vrábľoch

 • Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov a pedagógov v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej ustanovizne.
 • Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov školy a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie v regióne školy.

Zoznam členov Rady školy

 • PaedDr. Ivan Kreškóczi (za pedagogických zamestnancov) - predseda Rady školy
 • PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová (za pedagogických zamestnancov)
 • Gabriela Majtánová (za nepedagogických zamestnancov) - tajomník Rady školy
 • MUDr. Helena Kováčová (za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj)
 • Helena Kyseľová (za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj)
 • Ing. Michal Hudec (za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj)
 • Mgr. Erika Komlóšiová (za zriaďovateľa školy - Nitriansky samosprávny kraj)
 • Marta Bartková (za rodičov)
 • Jozef Bartko (za rodičov)
 • Andrea Štefancová (za rodičov)
 • Milan Jašo (za žiakov)
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

júl - august 2018
Študijný a poznávací pobyt žiakov bilingválneho slovensko-ruského štúdia v Rusku


1. júl - 31. august 2018
Letné prázdniny


3. september 2018 (po.)
Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019
kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií