Školské podujatia v školskom roku 2020/2021

Termín Plánované školské podujatie
2020 September Účelové cvičenia Ochrana života a zdravia (1. a 2. ročník)
Október Návšteva veľtrhu vzdelávania VAPAC, Bratislava (žiaci 3. a 4. ročníka)
Medzinárodný deň školských knižníc
November Školský volejbalový turnaj
Týždeň vedy a techniky - interaktívna výstava žiackych projektov
Prírodovedný vedomostný kvíz pre žiakov základných škôl
Medzinárodný deň študentov
Imatrikulácie
December Deň otvorených dverí
Stužková slávnosť
„Čaro Vianoc“ – o vianočných zvykoch a tradíciách, súťaž o najkrajšiu vianočnú dekoráciu
Vianočná akadémia – kultúrny program pripravený žiakmi školy
2021 Február Lyžiarsky kurz (1.ročník – podľa záujmu žiakov)
Marec Deň vody
Písomné maturitné skúšky (SJL, ANJ/NEJ, MAT)
Apríl Prijímacie skúšky do päťročného bilingválneho slovensko–ruského štúdia
„Deň naopak“ – podujatie žiackej školskej rady
Deň Zeme
Zber papiera
Máj Prijímacie skúšky do 4-ročného štúdia
Ústne maturitné skúšky
Jún Účelové cvičenia „Ochrana života a zdravia“ (1. a 2. ročník)
Účelový kurz „Ochrana života a zdravia“ (3. ročník)
Školské výlety a exkurzie

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií