Výborné umiestnenie našich debatérov v súťaži "Európsky debatný klub miestnej samosprávy"

V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie poriadal Nitriansky samosprávny kraj zaujímavé podujatia. Jedným z nich bola i vedomostná súťaž žiakov stredných škôl „Európsky debatný klub miestnej samosprávy“, ktorá sa pod záštitou predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. konala dňa 15. októbra 2007 na našej škole. Sprievodným podujatím bola výstava výtvarných prác a projektov „Poznaj svoj samosprávny kraj, poznaj Európu“, inštalovaná vo vestibule školy.

Na otvorení súťaže sa zúčastnili vzácni hostia – členovia orgánov miestnej i regionálnej samosprávy - Mgr. Ľubica Burdová, podpredsedníčka NSK a poslankyňa zastupiteľstva NSK a Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble a poslanec zastupiteľstva NSK. Významní hostia pracovali aj v odbornej hodnotiacej komisii: Ing. Helena Psotová - vedúca odboru školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK, Mgr. Eva Kuklová – vedúca vnútorného odboru ÚNSK, PhDr. Stanislav Katrinec – tlačový hovorca predsedu NSK a Mgr. Peter Privalinec – asistent riaditeľa Úradu NSK pre styk s médiami. Slávnostným príhovorom súťaž otvorila podpredsedníčka NSK Mgr. Ľubica Burdová v zastúpení predsedu NSK.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. Súťažilo celkom šesť trojčlenných družstiev z gymnázií: Nitra, na Golianovej ul., Šahy, Šurany, Topoľčany, Vráble a Zlaté Moravce. Z prvého kola postúpili 3 družstvá: Gymnázium na Golianovej ul. v Nitre, Gymnázium vo Vrábľoch a Gymnázium v Topoľčanoch a ďalšie debaty sa uskutočnili systémom "každý s každým". Téma na debatu bola určená komisiou a pozíciu „súhlasného“ alebo „nesúhlasného“ tímu si družstvá losovali. Debaty boli náročné, zápalisté a súťažiaci v nich preukázali výborné znalosti z oblasti právnej úpravy a fungovania samosprávnych orgánov.

Víťazom súťaže sa stalo družstvo z Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre, odmenou ktorého bude návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Na druhom mieste sa umiestnilo naše družstvo a na treťom – súťažiaci z Gymnázia v Topoľčanoch. Obe družstvá dostali pozvánku na náštevu SNR a Bratislave. Za účasti predsedu NSK Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. boli víťazom odovzdané vecné odmeny v podobe hodnotných knižných publikácií a vecných darov.

Členom nášho súťažného debatného klubu - Gabriele Zábojníkovej, Jurajovi Čokynovi a Tomášovi Vallovi - blahoželáme k víťazstvu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií