Škola, ktorej to myslí
Sponzori projektu:

V záujme neustáleho zvyšovania kvality vzdelávania, ktoré poskytuje naša škola, sme sa aktívne zapojili do projektu Škola, ktorej to myslí. Je realizovaný vďaka Združeniu Orava. Ide o neziskovú, mimovládnu a profesijnú organizáciu, zastupujúcu záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy. Jej zámerom je predstaviť širokej pedagogickej verejnosti postupy vyučovania, učenia a riadenia podporujúce princípy demokracie, tolerancie a spolupráce.

K zapojeniu sa do tejto aktivity nás motivuje nový Školský vzdelávací program, ktorý si vyžaduje nový spôsob vzdelávania na školách, a rovnako aj výsledky medzinárodného testovania OECD (PISA). Ukázalo sa, že v rámci Slovenska sú tvorivé a samostatné myslenie slabými miestami našich žiakov. Dosahujú síce úspechy na medzinárodných olympiádach a súťažiach, majú nadpriemerný rozsah teoretických vedomostí, no podpriemerné schopnosti pracovať s nimi. Naším záujmom je tento nedostatok odstrániť zavedením nových moderných metód vzdelávania do jednotlivých vyučovacích predmetov, ktorými podporíme samostatné a kritické myslenie, schopnosť analyzovať informácie a efektívne vyjadrovať názor namiesto bifľovania sa.

A teda v čase, keď si naši študenti užívajú voľné dni, my, učitelia, sa usilujeme počas osemhodinovej výučby vžiť do ich kože. Meníme sa na žiakov sediacich v laviciach a sami na sebe testujeme nové vyučovacie postupy, ktoré nám predkladajú školitelia Združenia Orava. Dosiaľ sme absolvovali dva dni plné premýšľania, vytvárania nových nápadov, uvažovania, získavania nových informácií, ale aj zábavy.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 30. 10. 2008 pod vedením lektorov Mgr. Pavla Haláka a PaedDr. Jany Šubovej a malo názov Rámec učenia a myslenia EUR.

Druhé bolo zamerané na veľmi potrebné efektívne riešenie konfliktov a vytváranie príjemnej školskej atmosféry. Realizovalo sa 15.11. 2008, lektorovali PhDr. Viera Michalková a PhDr. Jarmila Matejčíková. Boli nám poskytnutné veľmi cenné rady a návody na to, ako zvládať problémové situácie rozvážne a s chladnou hlavou.

Ďalšie stretnutia sú naplánované na 7.1. 2009, 14.2. 2009 a 14.4. 2009. Už teraz sa všetci veľmi tešíme na nové a podnetné nápady.

Mgr. Beáta Baráthová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií