Exkurzia v Jadrovej elektrárni Mochovce

Len pár dní pred odchodom sme sa dozvedeli, že nás čaká už tradičná septimácka exkurzia v Mochovciach. Keďže na našej škole prebiehala anglická olympiáda, bolo dobré, že dve triedy neboli v škole, lebo zvyčajne sme hlavne cez prestávky dosť hluční. A pre mnohých z nás to nebol len taký obyčajný deň, kedy sme sa „uliali“ zo školy a nemuseli sa učiť, ale bol to deň hlavne užitočný a plný fyzikálno-chemických informácií, ktoré bolo niekedy aj trošku ťažšie spracovať.

V autobuse sme sedeli každý s veľkými očakávaniami, čo uvidíme, čo nám povedia a či nás aj zoberú do jedného z komínov. Tak, do komínov, resp. chladiacich veží sme sa samozrejme nedostali, keďže by sme museli byť zdatní plavci odolní voči rádioaktivite.

Ako prvé nám bolo vysvetlené, ako sa spracovávajú odpady z elektrárne. Pevné rádioaktívne odpady vznikajú predovšetkým pri údržbárskych prácach. Tvoria ich vymenené časti technologických zariadení, pracovné náradie, stavebný materiál atď. Niektoré z nich je možné očistiť od rádionuklidov, t.j. dekontaminovať a znovu použiť, iné je nutné spracovať a uložiť na úložisku. Kvapalné rádioaktívne odpady z jadrových elektrární predstavujú širokú škálu odpadových vôd vznikajúcich nielen pri prevádzke jadrovej elektrárne, ale taktiež pri údržbe a rôznych opravách. Tieto kvapalné rádioaktívne odpady tvoria objemovo najväčšiu časť prevádzkových rádioaktívnych odpadov. Môžeme ich rozdeliť na tie, ktoré je možné po prečistení znovu použiť alebo vypustiť z areálu jadrovej elektrárne, a na odpady, ktoré je nutné špeciálnymi technológiami upraviť do formy vhodnej pre dlhodobé uloženie v príslušných úložiskách. Plynné rádioaktívne odpady predstavujú plynné rádioaktívne prvky, rozptýlené čiastočky alebo aerosóly. Sú skladované v elektrárni a po určitej dobe, keď ich aktivita klesne na požadovanú úroveň, sú uvoľňované vo forme plynných výpustí.

Ďalej sme si pozreli krátky film o počiatkoch elektriny, elektrární, ako sa vyrába elektrina. Prvotná výstavba EMO začala ešte v roku 1982, ale bloky boli uvedené do prevádzky až v roku 1998 a 1999. Majú plánovanú životnosť do roku 2028, resp. 2030. Vo výstavbe sú ďalšie dva bloky, ktorých dokončenie sa plánuje na rok 2012 – 2013.

Vyrábanie elektrickej energie, pre mňa ako laika, bolo príliš zložité. Aj keď som sa snažila počúvať, v mnohých výrazoch som sa strácala. Čo som si zapamätala je, že základom je štiepna reakcia, ktorá prebieha v aktívnej zóne reaktora. Tepelnú energiu z reaktora odvádza chladiaca voda, ktorá vďaka vysokému tlaku nevrie. Z reaktora postupuje ohriata voda do parogenerátora, kde sa premieňa na paru. Tepelná energia sa začne premieňať na elektrickú. Para ďalej prúdi do turbíny, kde sa zníži jej teplota a v kondenzátoroch sa para premieňa na vodu. Ďalší okruh elektrárne, tzv. cirkulačný riadiaci okruh tvoria najznámejšie chladiace veže, kde sa zohriata voda v kondenzátoroch ochladzuje. V chladiacich vežiach dochádza k úletu pary a drobných čiastočiek vody do ovzdušia.

Ďalej sme sa dostali k riadiacim prístrojom elektrárne, kde musia pracovať len vysoko kvalifikovaní a školení špecialisti.

Pre nás určite najväčším zážitkom bol vstup do strojovne, ktorému predchádzali následné bezpečnostné opatrenia – nasadenie bezpečnostnej prilby a „štupľov“ do uší, keďže bol v strojovni nadmerný hluk. V tejto miestnosti sme sa nedozvedeli veľa informácií, nakoľko sme počuli vďaka už spomínaným štupľom len minimálne. Myslím, že nám stačil len pohľad na to množstvo zložitých strojov a prístrojov. Na konci ešte nasledoval prechod cez zariadenie, ktoré nás testovalo, či nie sme kontaminovaní. Našťastie sme boli všetci čistý, a tak sme mohli opustiť EMO.

Na záver by som zhrnula, že na exkurzii som sa dozvedela veľa nového - napríklad to, že elektrická energia sa nevyrába len „v tých komínoch“, ale že sú to rozličné zložité postupy. Konečne sme si mohli prezrieť elektráreň z blízka a konečne viem prečo pod chladiacimi vežami stále tečie voda. Keby škola neorganizovala takúto exkurziu, asi ťažko by sme sa tam dostali sami a možno by nám ani nenapadlo ísť sa pozrieť do jadrovej elektrárne.

Hana Mesárová, 7.G

čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií