Netradičné vyučovanie nemeckej literatúry

Dňa 12. apríla 2011 sa konalo pre žiakov maturitných ročníkov vyučovanie literatúry netradičným spôsobom, pod názvom: Literárne okienko. Nemeckú autorku Ingeborg Drewitz predstavil vo svojej prezentácii žiak Oliver Koprda. Informácie k životu, dielu a prezentovanej knihe - Gestern war Heute, Hundert Jahre Gegenwart - doplnila vyučujúca NEJ.

V ďalšej časti recitovali úryvky z knihy títo žiaci: Oliver Koprda, Nikol Karabinošová, Patrícia Betáková, Zuzana Končálová a Ida Havettová. Sprievodný výklad a doplnenie obsahu, tiež historických súvislostí, vyučujúca NEJ. Za najlepší prednes bola Nikoleta Karabinošová odmenená vecným darčekom a čestným diplomom.

Cieľ podujatia: zoznámiť žiakov s nemeckou autorkou, s jej dielom, medzipredmetové vzťahy - s dejepisom, filozofiou, zaoberanie sa otázkami antisemitizmu, fašizmu, morálky.
Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj

Cieľ podujatia bol splnený, čo dokazovali aj kladné ohlasy zo strany študentov.

Pripravila: Klaudia Balážová, vyučujúca NEJ

čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií