Gymnázium očami jeho riaditeľov

Gymnázium vo Vrábľoch začalo písať svoju históriu v roku 1957 ako Jedenásťročná stredná škola vo Vrábľoch, v budove dnešnej Základnej škole Viliama Záborského. Riaditeľom bol vtedy Ernest Požgaj. Od roku 1960 sa škola volala Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Vrábľoch a v rokoch 1959 – 1960 ju viedol Michal Polónyi. Nasledovali traja riaditelia školy: Koloman Kráľ (od 1961 do 1981), Jarmila Reichelová (od 1981 do 1990) a Beáta Havettová (od r. 1990 doteraz) Tých bývalých sme oslovili s otázkou, aké spomienky ich viažu k ich pôsobeniu na riaditeľskej stoličke. Súčasnej riaditeľke školy Beáte Havettovej sme pridali otázku, čo plánuje v blízkej budúcnosti.

Ja som prišiel v roku 1957 ako čerstvý učiteľ z vysokej školy, plný optimizmu a nádeje, no ale keď som prišiel, tak to nebolo moc radostné. V tej starej škole sme učili na jednej chodbe, šesť tried bez laboratórií, bez odborných učební, bez nejakých pomôcok. Čo sa týka nejakých kultúrnych miestností, to sa nedá povedať, telocvičňa malá, kto ju pozná, dobre vie, že sa tam nedali všetky hodiny absolvovať. Susedná škola ešte nebola – telocvičňa bola dvor. No a ubytovanie učiteľov, to bolo tiež mizerné. Keď som prišiel, býval som za kostolom v tej uličke. To boli dve miestnosti opravené z hospodárskej budovy. A kolegovia slobodní, viete kde bývali? V pálenici. Rozdiel oproti dnešku je ohromný. My sme boli taký kolektív – na jednej strane traja, na druhej strane traja a ja, riaditeľ, v prostriedku. Keď sme sa na niečom dohodli, vedeli sme hneď, čo budeme robiť. Ale boli to pekné roky. Držali sme sa. Že sa takáto škola na týchto základoch vytvorila, to je nádhera! Vráble pozdravujem, žil som tu 25 rokov, vtedy to bola taká väčšia dedina – nebol tu žiaden činžiak, len na Levickej boli dve štvorbytovky, jedna bola na Moravskej pred poliklinikou a jedna pri pošte. Dá sa to porovnať?
Koloman Kráľ

V roku 1981 pán riaditeľ odišiel do Zlatých Moraviec, tam ho menovali za riaditeľa, no a pretože som bola kádrová rezerva, tak ma poverili, aby som školu riadila, ale tá škola bola pripravená na zánik. Totižto, už ten ďalší školský rok, 1982-1983, sme nedostali rozpis na prijímanie žiakov do 1. ročníka. Potom sme začali za tým chodiť a vďaka Mestskému národnému výboru, veľmi pomohol pán Fritz, ktorý tam bol, sme si vydobyli, aby tá škola tu zostala. Mali sme takú podmienku, že keď chceme, aby tu škola bola, musíme mať paralelné triedy. Keď som odišla z funkcie, už sme mali 8 tried, ale za ten čas každý rok pribudla jedna trieda. V budove základnej školy sme mali priestorové problémy. Spravili sme tri učebne v Dome pionierov a mládeže. Bolo to neúnosné, ťažko sa organizoval ten život, keď boli triedy preč. Keďže nás chcel krajský orgán zrušiť, nebol veľmi náchylný k tomu, aby nám dovolil niečo stavať a dosť dlho trvalo, než povolili prístavbu. My sme nemali k čomu pristavať, lebo budova patrila základnej škole. Potom sme dostali prísľub, že môžeme robiť projektovú dokumentáciu. Po roku bola štúdia schválená krajským národným výborom. V roku 1990 som odišla z funkcie, prišla súčasná pani riaditeľka a oni už pokračovali, stavali. Zasiahlo ma obdobie rastu školy zo 4 na 8 tried, hroziaceho zániku, problému s priestormi. Keď si spomeniem, ako som vtedy nespávala za to, že som do toho išla, teraz s odstupom času som rada, že som to spravila. Bola som ctižiadostivá. Mala som obavy z toho, že vo Vrábľoch budú rozprávať, že tu bolo voľakedy gymnázium, ale prišla za riaditeľku nejaká neschopná žena, a skončilo. Mali sme dobrý kolektív, ktorý mi veľmi pomáhal.
Jarmila Reichelová

Po mojom nástupe do funkcie riaditeľky školy v roku 1990 sme sa pustili do výstavby budovy školy, ktorú sme ukončili v roku 1995. Zároveň sme usilovne pracovali na príprave učebných plánov a učebných osnov osemročného štúdia. V roku 1992 bolo zriadené aj osemročné štúdium zamerané na biológiu a chémiu, neskôr na cudzie jazyky, ako jedno z prvých 8-ročných gymnázií v Nitrianskom regióne. Zmenami prešli aj učebné plány štvorročného štúdia, ktoré sme sa snažili v maximálnej miere prispôsobiť požiadavkám žiakov. Po roku 2000 bol zavedený alternatívny učebný plán a od roku 2008 nový školský vzdelávací program. V súčasnosti škola ponúka žiakom kvalitné všeobecné vzdelanie s posilneným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky s možnosťou individuálnej profilácie zamerania žiaka v poslednom ročníku štúdia. Naším cieľom je byť modernou školou, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje prvky projektového a zážitkového vyučovania a rovesníckeho vzdelávania, ktorá chce umožniť každému žiakovi zažiť úspech. Hľadáme nové cesty a spôsoby v organizácii vyučovacieho procesu, nové metódy a formy práce vo vyučovaní ako aj v mimoškolskej práci so žiakmi. Moderné informačné technológie sa stali pre nás nielen predmetom, ktorý žiakov vyučujeme, ale integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiakom sa snažíme v škole vytvárať priestor na neustály osobnostný rast a rozvoj. Žiaci študujú v moderných, esteticky upravených a dobre vybavených učebných priestoroch - v odborných učebniach fyziky, informatiky, v chemickom laboratóriu, v multimediálnych učebniach cudzích jazykov. Na výučbu, ako aj mimovyučovacie aktivity, slúži tiež knižnica, nová moderná telocvičňa, posilňovňa i bezdrôtové pripojenie na internet v celej budove školy. Do budúcnosti máme veľa plánov – zdokonaľovať školský vzdelávací program smerom k posilňovaniu výučby cudzích jazykov, zapájať sa do medzinárodných projektov, modernizovať fondy učebných pomôcok, premeniť areál školy na miesto oddychu, relaxu a prípadného vyučovania, zatepliť školu a odhlučniť telocvičňu, naďalej obohacovať život mesta v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, humanitárnych podujatí.
PaedDr. Beáta Havettová

» galéria k článku

Článok bol prebraný z Vrábeľských novín.
autor článku: Eva Dóriová


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií