Burza informácií

Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, zameranej na poradenstvo pre voľbu povolania, na ktorej sa prezentovali viaceré stredné školy. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra v priestoroch SOŠ stavebnej v Nitre. Podujatie bolo určené najmä žiakom 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičom, pedagógom a širokej verejnosti.

Návštevníci mali možnosť získať informácie o študijných a učebných odboroch, podmienkach a kritériách prijímacieho konania. Žiaci a pedagogičky nášho gymnázia poskytovali informácie záujemcom o štúdiu na našej škole. Bližšie ich oboznámili s učebným plánom štvorročného štúdia a päťročného bilingválneho štúdia, kritériami prijímacieho konania a s aktivitami školy. Mnohých mladých ľudí a ich rodičov zaujala možnosť študovať na bilingválnom gymnáziu zameranom na štúdium ruského jazyka. Dúfam, že sme oslovili mladých ľudí zo základných škôl a zavítajú na našu školu na Deň otvorených dverí, aby sa ešte bližšie oboznámili s podmienkami štúdia na našej škole. Budeme sa tešiť na stretnutia.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií