Vzdelávacie podujatie učiteľov a učiteliek

10. OKTÓBRA SA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV. Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz, PhD. PhDr. Peter Guráň, PhD. z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Mgr. Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Nosnou témou tohtoročného podujatia, ale i XXII. ročníka OĽP je: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia. Program pozostával z prednášok a diskusií na tému - Participácia vo verejnom priestore / Sloboda prejavu vs. extrémistické verejné prejavy: príklady prístupu súdov SR a ESĽP / 30. výročie Novembra – výzvy pre demokraciu Dohovor o právach dieťaťa a nové Všeobecne komentáre (deti migrantov a detské práva v digitálnom svete) / Snyderových 20 poučení z 20. st. Mediálna gramotnosť ako kľúčová kompetencia 21. storočia.

Predsedníčka CK OĽP PhDr. Dagmar Horná PhD. prítomných učiteľov, učiteľky oboznámila s prípravou XXII. ročníka OĽP, vyjadrila sa i k metodike prípravy na súťaž v školskom, krajskom a celoštátnom kole. Možnosť získať poznatky z ľudskoprávnej problematiky (najmä práv detí ) mali i naši študenti – štvrtáci, tretiaci. Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Žiaci a pedagógovia mali možnosť diskutovať, vyjadrovať sa k danej problematike a získať poznatky, ktoré im boli doteraz menej známe.

PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

>> galéria k článku


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií