7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním INF a ANJ
  • V učebnom pláne je zvýšený počet hodín INF a ANJ v porovnaní s klasickým gymnaziálnym učebným plánom.
  • Pre posilnenie štúdia INF je zavedený predmet Informatika v prírodných vedách, ktorý má naučiť žiakov, aké sú možnosti využitia informačno-komunikačných technológií v prírodovednom bádaní i praktickom využití
  • INF žiak študuje počas celého štúdia, v maturitnom ročníku si môže vedomosti ešte viac prehlbovať vo výberovom seminári (3 hodiny týždenne), čím sa môže výborne pripraviť nielen na maturitnú skúšku, ale aj prípadné ďalšie vysokoškolské štúdium.
  • V tomto študijnom odbore je pre žiaka prvým cudzím jazykom jazyk anglický - taktiež je tu výrazne posilnený počet vyučovacích hodín ANJ, zavedené v 3. a 4. ročníku aj konverzácie v ANJ. Ako druhý vyučovací jazyk bude zavedený nemecký, prípadne ruský jazyk - podľa výberu žiaka.
  • V maturitnom ročníku si žiak volí 2 výberové trojhodinové predmety - podľa vlastného výberu, čo mu dáva možnosť vlastnej profilácie a prípravy na maturitné skúšky.
  • Na škole vyučujú plne kvalifikovaní pedagógovia, so záujmom o pokrok a rozvoj každého žiaka. Venujú sa žiakom i v príprave na rôzne vedomostné i talentové súťaže, predmetové olympiády. Snažíme sa vytvárať priateľskú, tvorivú atmosféru, kde si každý žiak môže nájsť svoje miesto a uplatnenie. Dôkazom toho je aj pestrý školský život, na ktorom sa naši žiaci aktívne podieľajú, často prichádzajú i s vlastnou iniciatívou. Hoci sa škola nachádza v menšom meste, dnes, vo svete informačných technológií nie je problém sprostredkovať účasť v programoch, súťažiach, ďalších vzdelávaniach kdekoľvek vo svete. V prípade záujmu žiakov organizujeme domáce i zahraničné exkurzie, účasť v rôznych projektoch.
  • Keď rozprávajú žiaci o škole, často používajú hodnotenie "škola rodinného typu", zrejme ich k tomu vedie fakt, že sme škola s menším počtom žiakov (okolo 135) a učiteľov (14), čo má svoje špecifiká. Všetci sa navzájom poznáme, vládne prajná, srdečná atmosféra, vieme sa rýchle dohodnúť a zorganizovať, v budove školy nikto nefajčí. Menšie počty žiakov v triedach ( 17 - 22) dávajú záruku, že každému žiakovi môžeme venovať pozornosť a podporu - ako odbornú tak i morálnu. Samozrejme, že pozornosť venujeme nielen vynikajúcim a talentovaným žiakom, ale tiež tým, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu.
  • Škola má k dispozícii dostatok vhodných a esteticky upravených učebných priestorov a dobre vybavené odborné učebne, interaktívne tabule v kmeňových triedach, chemické a fyzikálne laboratórium, učebňu informatiky, školskú knižnicu a modernú telocvičňu.

Prečo študovať u nás?


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií