MDD osl�vili aj gymnazisti vo Vr�b�och

Na zn�mos� sa v�etk�m d�va t�to mimoriadna zvl�tna spr�va: Prv�ci na�i mil� d�a 1. j�na - na Medzin�rodn� de� det�, do radu �tudentov na Gymn�ziu vo Vr�b�och vst�pili. D�a 1. j�na sa v mnoh�ch krajin�ch sveta oslavuje Medzin�rodn� de� det�. Ani v tomto pand�miou pozna�enom roku nevymizol tento de� z na�ich kalend�rov. Po dlh�ch a n�ro�n�ch mesiacoch str�ven�ch doma, na di�tan�nom vzdel�van�, sa aj u n�s na Gymn�ziu vo Vr�b�och oslavoval De� det�. Av�ak trochu inak - po �tudentsky.

Ke�e na na�u �kolu u� nechodia mal� deti, ale skoro dospel�ci, dovolili sme si osl�vi� tento de� a pre�i� ho tak trochu po svojom. Sp�tne sme si pripomenuli aj Medzin�rodn� de� �tudentstva. Svoj�m oble�en�m a hrami sme sa vr�tili do obdobia pred�kolskej v�chovy, z�rove� prijali aj na�ich prv�kov do radu �tudentov. Ako? Samozrejme, imatrikul�ciami. Ve� to je predsa najo�ak�vanej�� de� mlad�ho �loveka, odkedy prekro�� prach strednej �koly a so strachom v o�iach o�ak�va, �o pre neho pripravili star�� spolu�iaci. My sme v�ak boli ve�mi kamar�tski, a ke�e bol aj MDD, tak sme prv�kov priv�tali netradi�ne � po �k�lkarsky. Chtiac � nechtiac sa museli pod taktovkou na�ich druh�kov vr�ti� do detsk�ch �ias. Diev�at� si obliekli kr�tke sukni�ky, do vlasov dali ma�li�ky, chalani si obliekli kr�tke nohavice, podkolienky, tri�ko a na hlav�ch mali nasaden� �iltovky. A to nebolo v�etko!

Na�i najmen��, teda I. A a I. D, museli absolvova� aj r�zne �lohy. Navliekali kor�lky, kreslili, stavali z kociek kom�ny, praskali bal�ny, triafali perom do flia�. V skratke ni� �o by prv�k, gymnazista, nezvl�dol. Dostali aj pekn� a naozaj praktick� dar�eky: r��ko s logom na�ej �koly, tablo a tortu. A ako sa na ve�k�ho �tudenta � b�val�ho �k�lkara patr�, v�etko na z�ver spe�atili �tudentskou pr�sahou.

Bolo naozaj ve�mi veselo. Ver�me, �e na svoj posledn� De� det� bud� prv�ci ur�ite dlho spom�na�, lebo odteraz bud� oslavova� Medzin�rodn� de� �tudentstva. Nech sa teda v�etk�m dar�, nech ich to v tom na�om gympli bav�.

>> gal�ria k �l�nku

�o n�s �ak�


kontakt
Gymn�zium vo Vr�b�och
�kolsk� ul. 1232/26
952 80 Vr�ble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riadite�ka gymn�zia:
PaedDr. Be�ta Havettov�
Tel.: 037 783 21 30

Sekretari�t:
Tel.: 037 783 21 29

�� viac inform�ci�