Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 24.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 31. ročník súťaže konal v troch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia), 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4. ročník bilingválneho štúdia) a 2C2 (anglofónni žiaci).

Písomná časť sa realizovala dištančne formou online testu (cez EduPage) a pozostávala z testovania zručností čítania a počúvania s porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Všetci študenti pokračovali v neľahkom boji v ústnej časti, ktorá sa uskutočnila online cez aplikáciu ZOOM, kde sa hodnotila úroveň ich rečových zručností vo voľnom rozhovore a v práci s obrázkom.

Tu je výsledné hodnotenie:

Kategória 2A:
1. miesto: Samuel Chlpík /II.A/
2. miesto: Viktória Kolieneková /I.D/
3. miesto: Kevin Rigó /I.D/

Kategória 2B:
1. miesto: Ivan Huszár /IV.A/
2. miesto: Rastislav Pap /IV.A/
3. miesto: Ivana Papová /III.A/

Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí v písomnej a ústnej časti získali spolu minimálne 42 bodov. Sú to nasledujúci žiaci:

Kategória 2A:
Denis Valko
Ladislav Zrubec
Hana Sakáčová
Roman Špaňo
Maroš Končál

Kategória 2B:
Paula Balta
Eliška Miklášiková
Vozafová Ema

Kategória 2C2:
Šlachta Patrik
Olivia Ann-Susan Adamou

Všetkým blahoželáme a víťazom prajeme veľa šťastia v okresnom kole.

Mgr. Eva Hudecová
Mgr. Ivana Šovčíková


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií