Bilingválne slovensko-RUSKÉ 5-ročné štúdium

Dnešná doba otvára možnosti využitia ruského jazyka v rámci obchodovania, podnikateľských aktivít, trhu práce a cestovania, čo zvyšuje dopyt po odborníkoch ovládajúcich tento jazyk. Gymnázium vo Vrábľoch flexibilne reaguje na tieto spoločenské zmeny, a preto sa rozhodlo otvoriť bilingválne slovensko-ruské gymnázium. Ide o jedinečnú strednú školu svojho druhu v rámci Nitrianskeho kraja.

Slovensko–ruské bilingválne gymnázium otvorilo 1. ročník štúdia od 1. septembra 2016 (na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zo dňa 14. 05. 2014, ktorým bolo zaradené do siete stredných škôl). Do bilingválneho štúdia sú prijímaní žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok.

Učebný plán tohto študijného odboru je zameraný na úspešné zvládnutie ruského jazyka.

  • V 1. ročníku (s časovou dotáciou 16 hodín RUJ týždenne) si žiak osvojí písomný prejav a získa komunikačné zručnosti na takej úrovni, aby v nasledujúcich ročníkoch zvládol štúdium vybraných predmetov v ruskom jazyku. Žiak získa poznatky o reáliách Ruska, jeho histórii a kultúre a osvojí si základy spoločenskej etikety v RUJ. Ďalším cieľom výučby je vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach a zručnostiach žiakov z 8. a 9. ročníka ZŠ, upevnenie a prehĺbenie vedomostí a zručností z vyučovacích predmetov SJL, MAT, ANJ/NEJ, INF.
  • V 2. ročníku sa prevažne v RUJ začínajú vyučovať spoločensko-vedné predmety dejepis, geografia, občianska náuka.
  • V poslednom ročníku štúdia si žiaci volia predmety, čím dostávajú väčšie možnosti svojej profilácie v nadväznosti na ich ďalšie štúdium na vysokej škole. Študujú to, čo ich zaujíma a čo považujú za potrebné, z pohľadu záujmu pracujú v homogénnejších skupinách, čím dostáva príprava na maturitnú skúšku iný rozmer.

Maturitnú skúšku v 5. ročníku žiak vykoná zo štyroch predmetov, a to zo slovenského jazyka a literatúry, z ruského jazyka na úrovni C1 SERR, z dvoch voliteľných predmetov zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných predmetov alebo ostatných predmetov.

Počas štúdia plánujeme:

  • umožniť študentom študijné poznávacie pobyty v rusky hovoriacej krajine,
  • vyučovacie hodiny zabezpečiť aj ruskými lektormi,
  • zapojiť študentov do medzinárodných školských projektov a bohatého školského života.

Absolvent bilingválneho štúdia

  • má osvojené kvalitné vedomosti v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch, ktoré mu umožnia úspešne pokračovať v štúdiu na vysokej škole akéhokoľvek zamerania
  • na vysokej úrovni ovláda ruský jazyk (úroveň C1 SERR – skúsený používateľ jazyka), čo mu umožňuje používať ho ako prostriedok štúdia ďalších predmetov už počas gymnaziálneho štúdia, ako i pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách doma i v zahraničí, prípadne začlenenie do pracovného procesu doma i v zahraničí, resp. u zahraničných zamestnávateľov; má bohaté znalosti o živote a historických i kultúrnych reáliách rusky hovoriacich krajín
  • na úrovni B1 SERR ovláda ďalší cudzí jazyk (anglický alebo nemecký, podľa vlastného výberu)

Kritériá na prijímanie uchádzačov do 1. ročníka päťročného bilingválneho vzdelávacieho programu v školskom roku 2020/2021 nájdete tu. »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií