Bilingválne slovensko-RUSKÉ 5-ročné štúdium

Podujatia a aktivity zorganizované v rámci bilingválnej formy štúdia

Iné aktivity

Pravidelne organizujeme pre našich žiakov, aj pre žiakov zo ZŠ vo Vrábľoch a širokého okolia.

26.9. Európsky deň cudzích jazykov

Každoročne organizujeme pri tejto príležitosti zaujímavé podujatie nielen z pohľadu výučby cudzích jazykov, ale chceme tiež ukázať naozaj pestrú škálu aktivít, ktoré sú určené nielen žiakom ale aj širokej verejnosti v našom meste. Každý jazyk vyučovaný v našej škole sa prezentuje tým, že sa žiaci snažia predstaviť rôzne oblasti kultúry danej krajiny. Ruskú časť vždy dopĺňa aj bohatý kultúrny program- hra na flautách, scénický tanec a najväčší úspech mávajú upravené rozprávky s prvkami moderného tanca. Celé podujatie má spravidla veľký úspech u širokej verejnosti a prispieva k propagácii školy v rámci mesta.

Exkurzie doma aj v zahraničí

Exkurzia Brodzany – Oponice, Exkurzia do Moskvy, Exkurzia do Bratislavy- Ruské centrum vedy a kultúry.

Voronež

Každoročne sa žiaci prvých ročníkov bilingválnej sekcie v lete majú možnosť zúčastniť jazykového tábora vo Voroneži po dobu troch týždňov.

Besedy s ruskými spisovateľmi

Besedy s ruskými spisovateľmi, ktoré organizujeme niekoľkokrát do roka. Tieto prispievajú k rozvoju čitateľskej gramotnosti, zároveň rozširujú žiakom vedomosti zo súčasnej ruskej literatúry.

Olympiády v RUJ

Školské kolo olympiády v RUJ, ktoré spravidla organizujeme v dvoch kategóriách B3, B4. Žiaci v olympiáde dosahujú vynikajúce výsledky. Posledné tri roky sme obsadili popredné miesta aj v celoslovenskom kole. Máme tiež žiakov, ktorý sa zúčastňujú aj medzinárodných kôl súťaží, ktoré organizujú univerzity v Ruskej federácii.

Deň otvorených dverí

Je zameraný na propagáciu školy rôznymi formami. Za predmet RUJ si pre záujemcov pripravujeme informačný kútik o štúdiu, prezentáciu ruskej kulturológie hravou formou a tiež priblíženie letného jazykového tábora vo Voroneži. Súčasťou ruskej časti bývajú aj nástenky a výstavy prispôsobené aktuálnym pamätným dňom.

Dni ruskej kultúry - Maslenica

Každoročne organizujeme v období fašiangov kultúrno - zábavné dopoludnie pre žiakov ZŠ vo Vrábľoch a v okolí ale aj pre žiakov nášho gymnázia. Toto podujatie sa vždy nesie v duchu slovanských tradícií týkajúcich sa fašiangov. Snažíme sa programom priblížiť návštevníkom zvyky, tance, piesne a kulinárske špeciality typické pre toto obdobie. Veľmi obľúbeným záverom býva opäť divadelno-tanečné predstavenie inšpirované ruskými ľudovými rozprávkami. Aj takto môžeme napomôcť zbližovanie kultúr a zároveň dávame možnosť študentom oboch študijných foriem spojiť sily a vytvoriť niečo zaujímavé, zábavné ale aj náučné.

Kultúrno - umelecké pásmo pre rodičov žiakov z bilingvy

Vždy pred koncom školského roka si žiaci prvého ročníka bilingválnej triedy pripravujú umelecké pásmo s recitáciou diel ruských autorov na vybranú tému pre svojich rodičov a blízkych príbuzných. Takouto zaujímavou formou zavŕšia vlastne jazykovú prípravu v prvom ročníku, rodičia majú možnosť vidieť svoje deti v inojazyčnej pozícii a zároveň to stmeľuje kolektív ešte pred absolvovaním jazykového tábora, do ktorého majú možnosť ísť v lete.

Rozlúčka so štvrtákmi

Aj takto sa dá pripraviť rozlúčka so štvrtákmi.poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií