Pedagogický zbor - pedagógovia vyučujúci na gymnáziu v súčasnosti

meno funkcia vyučuje kontakt
PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ » riaditeľka školy RUJ, NAS, ANJ havettovagymvrable.sk
PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ » supervízor RUJ, GEG, ANJ matuskovagymvrable.sk
PaedDr. Mária BAŠISTOVÁ » triedna učiteľka V.D
» koordinátorka environmentálnej výchovy
MAT, BIO maria.basistovagymvrable.sk
PhDr. Monika BOGYÓOVÁ » triedna učiteľka IV.D
» gestor žiackej školskej rady
» vedúca školskej knižnice
» členka Rady školy
SJL, DEJ monika.bogyoovagymvrable.sk
PhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ » vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
» členka Rady školy
SJL, NAS ivana.hudaszekgymvrable.sk
Mgr. Eva HUDECOVÁ ANJ eva.hudecovagymvrable.sk
PaedDr. Denisa OČOVAYOVÁ » vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
NEJ, RUJ denisa.ocovayovagymvrable.sk
Alla PAKHRITSINA, CSc. RUJ alla.pakhritsinagymvrable.sk
PaedDr. Boris RAGAS » triedny učiteľ IV.A
» koordinátor účelových cvičení
» kariérový poradca
GEG, TŠV boris.ragasgymvrable.sk
PaedDr. Martina RAGASOVÁ » triedna učiteľka II.D
» školský koordinátor prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno–patologických javov
» výchovná poradkyňa
CHE, BIO martina.ragasovagymvrable.sk
Mgr. Anna SEMENOVÁ RUJ anna.semenovagymvrable.sk
RNDr. Anna UHRÍKOVÁ » triedna učiteľka III.A
» vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
MAT, FYZ anna.uhrikovagymvrable.sk
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií