Pedagogický zbor - pedagógovia vyučujúci na gymnáziu v súčasnosti

meno funkcia vyučuje kontakt
PaedDr. Beáta HAVETTOVÁ » riaditeľka školy RUJ, NAS, ANJ havettovagymvrable.sk
PaedDr. Eliška MATUŠKOVÁ » zástupknyňa riaditeľky školy RUJ, GEG, ANJ matuskovagymvrable.sk
PaedDr. Mária BAŠISTOVÁ » triedna učiteľka IV.D
» koordinátorka environmentálnej výchovy
» koordinátorka prevencie
MAT, BIO maria.basistovagymvrable.sk
PhDr. Monika BOGYÓOVÁ » triedna učiteľka III.D
» gestor žiackej školskej rady
» vedúca školskej knižnice
SJL, DEJ monika.bogyoovagymvrable.sk
PhDr. Ivana HUDASZEK SEMJANOVÁ » triedna učiteľka IV.A
» vedúca predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov
» členka Rady školy
SJL, NAS ivana.hudaszekgymvrable.sk
Mgr. Eva HUDECOVÁ ANJ eva.hudecovagymvrable.sk
PaedDr. Ivan KREŠKÓCZI » triedny učiteľ I.A
» internetová stránka gymnázia
» správca školskej PC siete
» člen Rady školy
MAT, INF, GEG kreskoczigymvrable.sk
PaedDr. Denisa OČOVAYOVÁ » triedna učiteľka V.D
» vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov
NEJ, RUJ denisa.ocovayovagymvrable.sk
Alla PAKHRITSINA, CSc. RUJ alla.pakhritsinagymvrable.sk
PaedDr. Boris RAGAS » triedny učiteľ III.A
» koordinátor účelových cvičení
GEG, TŠV boris.ragasgymvrable.sk
PaedDr. Martina RAGASOVÁ » triedna učiteľka I.D
» koordinátorka profesionálnej orientácie
» výchovná poradkyňa
CHE, BIO martina.ragasovagymvrable.sk
Mgr. Anna SEMENOVÁ RUJ anna.semenovagymvrable.sk
Mgr. Ivana ŠOVČÍKOVÁ ANJ ivana.sovcikovagymvrable.sk
RNDr. Anna UHRÍKOVÁ » triedna učiteľka II.A
» vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov
MAT, FYZ anna.uhrikovagymvrable.sk

Pedagógovia a ostatní zamestnanci, ktorí pôsobili na našej škole v minulosti »»

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií