Predmetová komisia (PK) cudzích jazykov
Členovia
Predseda – PaedDr. Denisa Očovayová (NEJ-RUJ)

Členovia:
PaedDr. Beáta Havettová (ANJ-RUJ)
Mgr. Eva Hudecová (ANJ)
PaedDr. Eliška Matušková (ANJ-RUJ)
Mgr. Anna Semenová (RUJ)

Lektorka ruského jazyka:
PhDr. Alla Pakhritsina (RUJ)
Hlavné úlohy a ciele PK
 • Naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces efektívnym rozvíjaním komunikatívnych kompetencií žiakov a využiť priestor na použitie svojho vlastného prístupu a schopností v procese výučby, využívať inovatívne metódy a formy výučby (tvorba myšlienkových máp, projektové vyučovanie, tvorivé zážitkové metódy, personalizované učenie, inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh a audio-/video-prezentácie riešenia úloh
 • Eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie
 • Používať dostupné učebné pomôcky, didaktickú techniku, vytvárať si vlastné pracovné listy a iné dvojrozmerné a trojrozmerné pomôcky na zvýšenie efektivity práce
 • Sledovať nielen úroveň osvojených vedomostí a zručností, ale vedieť používať logické, kritické, abstraktné myslenie a tak uplatňovať vyššie kognitívne procesy v rôznych fázach vyučovacieho procesu
 • Pri hodnotení žiakov naďalej využívať viaceré formy získavania spätnej väzby o kvalite ich výstupov, najmä priebežné, tzv. formatívne hodnotenie a sebahodnotenie žiakov vedúce k zvyšovaniu ich motivácie k vzdelávaniu sa a k uvedomeniu si zodpovednosti za vlastné výkony a výsledky
 • Aspoň dvakrát ročne zisťovať spokojnosť žiakov s použitím rôznych foriem práce na hodinách CJ napríklad anketou, ktorú bude treba následne vyhodnotiť a o výsledkoch sa oboznámiť navzájom na zasadnutí PKCJ
 • Vzdelávať a vychovávať žiaka najmä prostredníctvom prierezovej témy multikultúrna výchova a osobnostný a sociálny rozvoj, ktorý má správne postoje v oblasti ľudských práv, vie rešpektovať a tolerovať individuálne, etnické, národné, náboženské a kultúrne špecifiká a odlišnosti, je schopný žiť v multikultúrnom prostredí, je ochotný pochopiť a pomôcť tým, ktorí jeho pomoc potrebujú, má rozvinuté sociálne cítene a odsudzuje všetky prejavy násilia, intolerancie, xenofóbie a rasizmu.
 • Zapájať žiakov do rôznych tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať a zdôrazňovať význam výučby cudzích jazykov, čo umožňuje lepšie poznávanie reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
 • Naučiť žiakov získavať poznatky o spôsobe života v iných krajinách ( zahraničné exkurzie, jazykové pobyty, internet, práca so zahraničnou literatúrou, stretnutia so zahraničnými hosťami). Snažiť sa o rovnomerné zacielenie daných aktivít na všetky vyučované CJ.
 • Cielene rozvíjať čitateľskú gramotnosť a kultúru čítania, rozširovať fond školskej knižnice aj o tituly z cudzojazyčnej literatúry, podporovať také krúžkové aktivity, ktoré sú zamerané na prácu s textami a literatúrou. Zúčastňovať sa recitačných a literárnych súťaží. Aktivovať žiakov k práci v školskom časopise „Ťahák“. K tomuto časopisu vytvoriť literárne okienko, ktoré bude slúžiť ako prehliadka najlepších žiackych prác v ANJ, NEJ a RUJ.
 • Zriadiť knižnicu s titulmi v ruskom jazyku, vzhľadom na zavedenie predmetu Ruská literatúra v bilingválnej forme štúdia. Tu sa zároveň zamerať na zdokonalenie vystupovania a prezentácie žiakov najmä v umeleckých textoch a zároveň sa zúčastniť recitačných súťaží.
 • Naďalej organizovať ŠK OL CJ a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží.
 • Pokračovať v realizovaní regionálnej problematiky - poznávanie národnej kultúry, historických pamiatok, zemepisných zvláštností v jednotlivých témach najmä prostredníctvom rôznych projektov a vzdelávacieho obsahu, ktoré poskytujú učebnice pre cudzie jazyky a učebnice pre prípravu na maturitu.
 • Každoročne organizovať dni ruskej kultúry pre žiakov našej školy, ale aj pre záujemcov o bilingválnu formu štúdia na našom gymnáziu.
 • Naďalej spolupracovať s RCVK v Bratislave, Veľvyslanectvom RF v Bratislave a zúčastniť sa odborných seminárov, ale aj kultúrnych podujatí, ktoré organizujú pre širokú verejnosť.
 • Aktívne sa podieľať na zviditeľňovaní nášho gymnázia a propagácii obidvoch foriem vydelávania.
 • Zvyšovať kariérový rast a profesijný rozvoj členov PK účasťou na takých odborných vzdelávaniach, ktoré obohatia nielen teoretickými poznatkami, ale hlavne budú aplikovateľné v každodennej praxi, vzhľadom na zavedenie bilingválnej formy štúdia v ruskom jazyku, ale aj posilnenú výučbu anglického jazyka.
 • Vypracovať harmonogram hospitácií pre jednotlivé jazyky, aby sa zlepšila kontrolná činnosť PKCJ a tiež zorganizovať otvorené hodiny pre každý jazyk aspoň raz ročne so zameraním na metodické a didaktické javy, výsledky ktorých budú neskôr zanalizované na zasadnutí PKCJ.
 • zodpovedné: všetky vyučujúce cudzích jazykov

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií