Predmetová komisia (PK) spoločenskovedných predmetov
Členovia | Ciele a úlohy | Podujatia | Maturita | Plán činnosti školskej knižnice | Súťaže a olympiády
Členovia
Predseda – PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

Členovia:
PhDr. Monika Bogyóová
PaedDr. Beáta Havettová
PaedDr. Eliška Matušková
Alla Pakhritsina, CSc.
PaedDr. Boris Ragas
PaedDr. Martina Ragasová
Hlavné úlohy a ciele PK
 • zapájať sa do ďalšieho vzdelávania najmä v oblasti odbornej a metodickej (metodika výučby jednotlivých predmetov, problematika extrémizmu, ľudských práv , čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti)
 • spolupracovať s organizáciami – združeniami, mimovládnymi organizáciami, vysokými školami
 • spolupracovať so základnými školami – účasť učiteľov na vzdelávacom podujatí Aktuálne témy demokratického občianstva, ľudských práv, európskej dimenzie vo vzdelávaní. Kompetencie pre demokratickú kultúru/demokratické občianstvo. Zaostrené na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 • realizovať otvorené hodiny z predmetov SJL, OBN, DEJ, TSV
 • prezentovať školu navonok – v meste, regióne (vystúpenia žiakov na spoločenských , kultúrnych a športových podujatiach, pripravovať články do novín)
 • hlavnú pozornosť venovať príprave a priebehu maturitnej skúšky  SJL, DEJ, OBN
 • realizovať odborné exkurzie, besedy
 • zapájať talentovaných žiakov do rôznych súťaží – predmetové olympiády, recitačné, literárne a športové súťaže
 • vo vyučovacom procese efektívne používať a  pracovať s IKT
 • dôraz klásť na prácu s problémovými žiakmi, slaboprospievajúcimi žiakmi – individuálnym prístupom, doučovaniami, konzultáciami
 • využívať nové formy a metódy práce s cieľom podporovať tvorivosť a samostatnosť žiakov
 • venovať sa problematike ľudských práv, rozvíjať u študentov finančnú gramotnosť, čitateľskú gramotnosť
 • udržať záujem študentov o spoločenskovedné predmety, a to skvalitňovaním výchovno – vzdelávacieho procesu
 • vychovávať žiakov v duchu humanizmu a tolerancie
 • uplatniť vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov a postojov, k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
 • nadobudnúť rešpekt ku kultúrnym, náboženským a iným odlišnostiam ľudía spoločenstiev
 • rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania,
 • rozšíriť a najmä prehĺbiť systém jazykových a literárnych zručností, schopností a vedomostí žiakov.
 • utvrdiť u žiakov kultivované vyjadrovanie adekvátne komunikačnej situácii, aby sa formoval ich pozitívny vzťah k spisovnému jazyku ako základnému prostriedku dorozumievania medzi ľuďmi.
 • rozvíjať kreativitu žiakov pri tvorbe a úprave vlastných jazykových prejavov s dôrazom na jazykovú variabilitu a rozvoj kritického myslenia.
 •  prakticky uplatňovať poznatky žiakov  z literárnej vedy pri interpretácii diel a rozvíjať aktívny záujem o literatúru, kultúru a umenie.
 • osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií