Základné informácie o škole

Základným cieľom štúdia na gymnáziu je príprava žiakov na ďalšie štúdium. Žiaci gymnázia majú možnosť získať plnohodnotné vedomosti a zručnosti v mnohých oblastiach, predovšetkým v troch cudzích jazykoch (anglický, nemecký a ruský), naučia sa pracovať s výpočtovou technikou a využívať pri štúdiu internet. Absolventi našej školy sa úspešne uplatňujú na trhu práce, aj v ďalšom štúdiu na vysokých školách.

V školskom roku 2020/2021 študuje na našej škole 135 žiakov. Z toho 84 žiakov vo 4-ročnom gymnáziu a 51 žiakov v 5-ročnom bilingválnom slovensko-ruskom gymnáziu.

Učebné plány štúdia nájdete tu. »»

Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch štúdia:
Ročník
4-ročné gymnázium
Počet tried
Počet žiakov
1.
1
16
2.
1
20
3.
1
22
4.
1
26
Spolu
4
84

Ročník
5-ročné bilingválne slovensko-ruské gymnázium
Počet tried
Počet žiakov
1.
1
16
3.
1
10
4.
1
16
5.
1
9
Spolu
4
51
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií