Školská legislatíva

Všeobecne záväzné právne predpisy
  • a) Zákon č. 390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  • b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
  • c) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 452/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • d) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 268/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách
  • e) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 268/2011 Z. z.
  • f) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách
  • g) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 208/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov
  • h) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole
  • i) Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 245/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole


Rezortné predpisy
  • Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií