Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2019/2020

4-ročné štúdium - 7902 J gymnázium

5-ročné BILINGVÁLNE slovensko-RUSKÉ štúdium
 • naša škola otvára 1 triedu prvého ročníka päťročného bilingválneho slovensko-ruského štúdia
 • Výsledková listina prijímacích pohovorov v študijnom odbore 7902 J gymnázium
 • Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka päťročného študijného odboru 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium (slovensko-ruské) pre školský rok 2019/2020 (.pdf)
 • štúdium je určené pre žiakov, ktorí absolvovali 8. alebo 9. ročník ZŠ
 • pred zahájením bilingválneho štúdia sa nevyžadujú žiadne dovtedajšie vedomosti z ruského jazyka
 • benefitom pre študentov je, že okrem ruského jazyka získajú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni B2
 • talentové prijímacie skúšky sa uskutočnili 10. apríla 2019
 • 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční v júni 2019
 • pozvánka na prijímacie skúšky bude každému uchádzačovi doručená poštou najneskôr 1 týždeň pred prijímacími skúškami
 • talentové prijímacie skúšky budú pozostávať z testov zo SJL a MAT a úloh na zistenie všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností


Na našom gymnáziu sú samozrejmosťou:

 • moderné odborné učebne
 • knižnica so študovňou
 • nová, moderná telocvičňa
 • bezdrôtový prístup k internetu pre každého študenta
 • starostlivosť o talentované deti a mládež
 • príprava na súťaže a predmetové olympiády
 • medzinárodné projekty
 • záujmové krúžky a mimoškolské aktivity
 • školské akcie, výlety a exkurzie
 • skvelý školský časopis
 • tvorivá pracovná atmosféra
 • vzájomná spolupráca a porozumenie


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny


02.09.2019
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií