Prijímacie konanie do 1. ročníka gymnázia pre školský rok 2021/2022

4-ročné štúdium - 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF
 • naša škola otvára 1 triedu prvého ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium s rozšíreným vyučovaním ANJ a INF
 • kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka budú zverejnené neskôr
 • benefitom pre študenta je rozšírené vyučovanie cudzích jazykov (ANJ/NEJ), informatiky (škola je zapojená do projektu IT Akadémia) a individuálna profilácia zamerania žiaka v posledných ročníkoch štúdia
 • štúdium je určené pre žiakov, ktorí absolvovali 9. ročník ZŠ

5-ročné BILINGVÁLNE slovensko-RUSKÉ štúdium
 • naša škola otvára 1 triedu prvého ročníka päťročného bilingválneho slovensko-ruského štúdia
 • kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka budú zverejnené neskôr
 • pred zahájením bilingválneho štúdia sa nevyžadujú žiadne dovtedajšie vedomosti z ruského jazyka
 • benefitom pre študentov je, že okrem ruského jazyka získajú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na úrovni B1
 • pozvánka na prijímacie skúšky bude každému uchádzačovi doručená poštou najneskôr 1 týždeň pred prijímacími skúškami
 • talentové prijímacie skúšky budú pozostávať z úloh na zistenie všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností


Na našom gymnáziu sú samozrejmosťou:

 • moderné odborné učebne
 • knižnica so študovňou
 • nová, moderná telocvičňa
 • bezdrôtový prístup k internetu pre každého študenta
 • starostlivosť o talentované deti a mládež
 • príprava na súťaže a predmetové olympiády
 • medzinárodné projekty
 • záujmové krúžky a mimoškolské aktivity
 • školské akcie, výlety a exkurzie
 • skvelý školský časopis
 • tvorivá pracovná atmosféra
 • vzájomná spolupráca a porozumenie


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií