Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie na Slovensku podľa dnešného vyjadrenia ministra školstva na stredných školách sa od pondelka 12. 10. 2020 prerušuje výučba a prejde sa na dištančné vzdelávanie. Táto situácia bude trvať až do odvolania. Vyzývame žiakov, aby necestovali, zdržiavali sa doma a pripravili sa na dištančné vzdelávanie. Podrobnejšie informácie k organizácii dištančného vzdelávania vám oznámime.

PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka školy

Usmernenie k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania

Pokyny riaditeľky školy upravujúce organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre žiakov a rodičov, po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, nezhromažďujú sa pred školou alebo v školskom areáli.

Vstup do budovy školy je možný až od 7:45 h, žiaci vchádzajú postupne, dodržiavajú odstupy.

Pri vstupe sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška).

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / plnoletým žiakom.

Zobraziť viac »

Žiak pri vstupe do budovy odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivá:

 1. Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka o bezinfekčnosti [stiahnuť tu]
 2. Zdravotný dotazník [stiahnuť tu]

Žiak je povinný

 • nosiť rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého vyučovania
 • dodržiavať 2 metrové odstupy od ostatných
 • dôsledne si umývať ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, na dezinfekciu rúk používa dezinfekčné prostriedky umiestnené v učebniach, na toaletách a chodbách školy
 • dodržiavať princíp ROR - Rúško, Odstup, Ruky

Žiaci do budovy školy vchádzajú a vychádzajú dvoma vchodmi:

 • Hlavný vchod – triedy I.A, I.D (bilingválne štúdium), III.A, IV.A
 • Vedľajší vchod – triedy – II.A, III.D, IV.D, V.D

Žiaci po vstupe do budovy idú rovno do svojich kmeňových tried, nezhromaždujú sa na chodbách a vyhýbajú sa kontaktom so žiakmi iných tried.

Odchod žiakov z budovy školy sa vykonáva postupne (pod dozorom triedneho učiteľa) v nasledovnom poradí:

 • ako prvé odchádzajú triedy na I. poschodí
 • po vyprázdnení I. poschodia odchádzajú triedy na II. poschodí

Postupný odchod usmerňuje dozorkonajúci učiteľ / poverený zamestnanec školy, ktorý spolu s triednym učiteľom zabezpečuje, aby sa nepremiešavali žiaci rôznych tried.

II. Zákonný zástupca žiaka

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a jednorazové papierové vreckovky.

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka / plnoletého žiaka o bezinfekčnosti [stiahnuť tu] a Zdravotný dotazník [stiahnuť tu].

Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá Vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka/plnoletého žiaka o bezinfekčnosti, t. j. že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Odporúčame sledovať webovú stránku školy a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

III. Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy

 • Pedagogickí zamestnanci nosia rúško pri výkone výchovnovzdelávacieho procesu a v interiéri školy v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Nepedagogickí zamestnanci nosia rúško v interiéri školy v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
 • Opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel.
 • Zabezpečujú priebežne časté a intenzívne vetranie miestností, učební.
 • Vykonávajú dozor pri presunoch žiakov tak, aby predchádzali stretávaniu sa žiakov z rôznych tried.
 • Upratovačky priebežne v pravidelných intervaloch vykonávajú dezinfekciu priestorov (podlahy, najčastejšie dotykové plochy, toalety a i.).
Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti ( I.poschodie - č.d.124) a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nevyužíva. Telesná výchova sa realizuje len v exteriéri.

Dodržiavanie týchto pokynov je záväzné pre všetkých žiakov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov.

Vo Vrábľoch 31. 8. 2020
PaedDr. Beáta Havettová

Odporúčame sledovať webovú stránku školy, EduPage a tiež stránku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR kde budú zverejnené aktuálne usmernenia a opatrenia.
https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Načítať všetky články zo školského roku 2019/2020 »
11.02.2020

Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za tú najvzácnejšiu tekutinu na svete. Rozhodnutie darovať ju (najmä prvýkrát) sa často rodí veľmi pomaly a s veľkým sebazaprením. Má však obrovský význam, pretože môže pomôcť zachrániť život.

10.02.2020

Onkológia - téma, o ktorej každý z nás určite už počul, no málokto sa odváži o nej otvorene hovoriť. Napriek tomu je dôležité byť informovanými.

16.01.2020

Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili Juniorfestivalu, ktorý sa každoročne uskutočňuje ako súčasť medzinárodného premietania environmentálnych filmov ENVIROFILM.

06. 02. 2020

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa zišli študenti z 31 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a argumentáciou presvedčili odbornú porotu o svojich znalostiach v oblasti ľudských práv.

05. 02. 2020

Nultý ročník podujatia IT v Nitre, zameraného na budovanie zručností v rôznych oblastiach IT, obsahoval ako jeden z hlavných bodov programu overovanie zručnosti a rýchlosti v programovaní jednoduchých úloh.

26. 01. 2020

V dňoch 22. – 26. januára 2020 sa náš študent Viliam Péli zúčastnil medzinárodnej simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie v Bratislave.

11. 12. 2019

"Čas čarovný, čas, kedy prichádza chvíľa, kedy máme k sebe bližšie." Toto boli úvodné slová Vianočnej akadémie, ktorá sa v stredu 11.12.2019 o 16:30 h uskutočnila vo Veľkej zasadačke MsÚ vo Vrábľoch.

02. 12. 2019

Druhý decembrový deň ráno sme my, žiaci Gymnázia vo Vrábľoch, nasadli do autobusu a nasmerovali sme si to do Budapešti na dvojdňový výlet. Chceli sme spoznať toto nádherné historické mesto a súčasne načerpať vianočnú atmosféru začínajúceho adventu a blížiacich sa Vianoc.

01. 12. 2019

Dňa 29. novembra 2019 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

29. 11. 2019

Dňa 29.11.2019 sa 17 študentov nášho gymnázia zúčastnilo anglickej online súťaže BEST IN ENGLISH.

Súťaž je zameraná na porovnanie študentov i škôl v rámci celého Slovenska a pozostáva z online testu, kde sa testujú ich posluchové, čitateľské a jazykové zručnosti. Študenti mali možnosť okamžitého zhodnotenia svojho testovania. Čo sa týka celkového porovnania, budú si musieť počkať asi 2 týždne na celkové spracovanie.

28. 11. 2019

Téma bezpečnosti vo virtuálnom svete je v súčasnosti veľmi aktuálna. ČSOB poňala túto tému veľmi inovatívne a zorganizovala súťaž s názvom Digitálna inteligencia, v rámci ktorej bol súťažiacim vopred dostupný rozsiahly dokument pokrývajúci všetky najdôležitejšie témy z tejto oblasti - STRÁŽ SI TELEFÓN, PHISHING, POZOR NA FOTKY, SILNÉ HESLÁ, SOCIÁLNE INŽINIERSTVO A VYDIERANIE, STREAMING, DOXXING, RANSOMWARE a VEREJNÁ WIFI. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky všetky stredné školy na Slovensku a aby študijná príprava pre súťažiach bola motivujúcejšia, v hre bolo 15 notebookov, ktoré čakali na najlepšiu slovenskú školu a 5 notebookov pre školu na druhom mieste.

21. 11. 2019

Počas Dňa otvorených dverí sme si spolu so záujemcami o štúdium na našej škole užili veľké množstvo zábavy. Veríme, že všetkých z Vás, ktorí nás poctili svojou návštevou, sme presvedčili! Ak ste nemali možnosť navštíviť nás 21.11.2019, prinášame Vám aspoň fotografie, ilustrujúce veľké množstvo rôznorodých aktivít a športový deň Byť FIT je IN!

21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 sme realizovali projekt Byť fit je in! Jeho cieľom bolo formovať u mladých ľudí vzťah k športu, k pohybu a oboznámiť ich s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami.

14. 11. 2019

V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2019, do ktorej sa zapojilo 16 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:
Junior
Senior

14. 11. 2019

Už po niekoľkokrát sa u nás na škole konal veľmi zaujímavý projekt “Týždeň vedy a techniky”. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si žiaci pripravili rôzne projekty, referáty či modely na tému plasty.

06. 11. 2019

Dňa 06.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 30. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia a 3. ročník bilingválneho štúdia) a 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4.ročník bilingválneho štúdia).

06. 11. 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave každoročne vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc celoslovenský projekt pre stredné školy pod názvom - Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

25. 10. 2019

Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, ktorá sa konala 25.10.2019 v Nitre – v priestoroch SOŠ stavebnej. Burza bola zameraná na poradenstvo pre voľbu povolania. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti.

05. 11. 2019

Vážení priaznivci astronómie,
pozývame vás na pozorovanie prechodu Merkúra popred disk Slnka. Pozorovať budeme dňa 11.11.2019 od 13:30. Pozorovanie sa uskutoční pri tartanovej dráhe medzi základnými školami. Pozorovanie pre Vás organizujú členovia Astronomického krúžku pri ZŠ Levická 903, Vráble.

29. 10. 2019

Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili regionálnej recitačnej súťaže, ktorú organizuje Základná škola Viliama Záborského. Podmienkou účasti na súťaži, ktorá je na počesť významného herca, recitátora, rodáka z Vrábeľ, je recitácia textu slovenského básnika.

28. 10. 2019

28. október bol pre niektorých žiakov obyčajný, bezvýznamný pondelok. Pre ochotných dovŕšencov 18-tich rokov to bol však veľmi výnimočný deň, kedy podstúpili darovanie krvi. Je to vskutku odvážny čin, ktorým človek dokáže zachrániť život. Najlepšie na tom je, že so sebou potrebujete len skvelú náladu a veľa vody.

17. 10. 2019

Pod takýmto názvom absolvovali žiaci a žiačky III.A a IV.D vzdelávací workshop, ktorý na našej škole realizovala nezisková organizácia Post Bellum. Zážitkový workshop sa niesol v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Cieľom bolo prostredníctvom hrania rolí oboznámiť žiakov so spoločenskou atmosférou konca 80-tych rokov 20. storočia.

22. 10. 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Literárneho centra v Bratislave - Cena René – Anasoft litera gymnazistov. Podstatou tohto projektu je to, že gymnazisti z celého Slovenska čítajú knihy piatich slovenských autorov a z nich si nakoniec vyberú knihu, ktorá sa im najviac páčila.

17. 10. 2019

Dňa 17.10.2019 sa skupina našich „ministrov“ zúčastnila interaktívneho seminára „Rozhoduj o Európe“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Úlohou účastníkov bola simulácia Rady Európskej únie. Každý študent mal reprezentovať vybranú krajinu a obhájiť jej zámery. Výsledkom bolo pozmenenie SMERNICE RADY (EU) o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb. Pre každého účastníka to bola veľmi dobrá skúsenosť, veď kto by nechcel byť aspoň na deň ministrom Rady Európskej únie?

14. 10. 2019

Dňa 14. 10. 2019 sa štvorica žiakov nášho gymnázia zúčastnila workshopu „Mladý moderátor“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Workshop viedol pán Jaroslav Dóczy, ktorý je riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

10. 10. 2019

10. OKTÓBRA SA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV. Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz, PhD. PhDr. Peter Guráň, PhD. z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Mgr. Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

26. 09. 2019

Kultúrno-vzdelávacie podujatie plné zaujímavých a zábavných aktivít, aj takto by sme mohli nazvať program, ktorý na Európsky deň jazykov pripravili vrábeľskí gymnazisti.

20. 09. 2019

Koniec septembra je na našej škole neodmysliteľne spojený so zbierkou Biela pastelka. Aj 20. 9. vyšli naši žiaci ako dobrovoľníci do ulíc Vrábeľ, aby pomohli ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo majú problémy so zrakom. Ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí boli empatickí a prispeli do zbierky. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 100,07 eur.

16. 09. 2019

Dňa 16.9.2019 sa v našej škole konala beseda s pánom Wimom Schreurs, ktorý bol bývalým kolegom pri výmenných pobytoch so študentami vo Venray. Našim študentom sa naskytla výborná možnosť komunikácie v nemeckom alebo anglickom jazyku. Téma besedy bola tiež veľmi aktuálna - význam výučby cudzích jazykov a ich uplatnenie v ďalšom živote.

10. 08. 2019

Prázdniny plné slnka sa pominuli a študenti sa znovu vrátili do školy. Väčšina z nich si užívala zaslúžený oddych. No Samuel Buranský v čase od 2. do 10. augusta 2019 reprezentoval Slovensko na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v Maďarsku. V silnej medzinárodnej konkurencii získal čestné uznanie. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

05. 08. 2019

Letné prázdniny bývajú často spojené s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Potvrdiť to môžu aj žiaci 1. ročníka bilingválnej slovensko-ruskej triedy Gymnázia vo Vrábľoch, ktorí prežili takéto nezabudnuteľné chvíle v letnom tábore Sputnik vo Voroneži v Ruskej federácii. Od 15. júla až do 5. augusta sa zúčastnili kultúrno-poznávacieho pobytu „Ruský jazyk ako prostriedok spoznávania ruskej histórie a kultúry“.

IT Akadémia logo

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.


Projekty
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Bc. Tatiana Polyáková
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií