Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Zatvoriť

Pravidlá správania v škole z dôvodu prevencie nákazy COVID-19

Vážení rodičia, milí žiaci, tešíme sa na stretnutie v škole v pondelok 29. 6. 2020. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu je stále potrebné dodržiavať opatrenia vyhlásené RÚVZ a hlavným hygienikom. K nim patrí aj povinnosť pri nástupe žiakov do škôl predložiť potvrdenie – Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa/žiaka, ktoré nájdete v prílohe. Podpísané vyhlásenie musí žiak odovzdať pri vstupe do budovy školy.

V prípade, že žiak neprinesie vyhlásenie podpísané rodičom/zákonným zástupcom, nebude sa môcť zúčastniť školských aktivít. Pri ceste do školy sa žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

Počas pobytu v škole sa vyžaduje dodržiavanie nasledovných opatrení.

Pravidlá správania v škole/na pracovisku z dôvodu prevencie nákazy COVID-19

 1. Ak sa u osoby v priebehu dňa prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť školu/pracovisko.
 2. Pri vstupe do budovy vykonať dezinfekciu rúk.
 3. Pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, najmenej 20 sekúnd, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov.
 4. Dodržiavať hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
 5. Zákaz podávania rúk.
 6. Cudzie osoby do vstupujúce do budovy školy - povinnosť nosiť rúško.

Hlavný hygienik udeľuje výnimku v povinnosti nosiť rúško (alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek do okolia) mimo svojho bydliska pre pedagogických zamestnancov a žiakov školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu.

Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogickí zamestnanci majú odporučené nenosiť rúško pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

Oznam o nástupe žiakov do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe Rozhodnutia ministra školstva zo dňa 16. 06. 2020 a odporúčaní odboru školstva NSK zo dňa 17. 06. 2020 Vám oznamujeme, že

nástup žiakov do školy je v dňoch 29.6. a 30.6.2020 (8:00 – 12:00 h)
Program:
29. 6. 2020: Odovzdanie a prevzatie učebníc, odnesenie osobných vecí žiakov zo školy, odovzdanie kľúčov od skriniek, úprava tried, informácie o príprave nového školského roka
30. 06. 2020: Triednicke hodiny, vydanie vysvedčení

Pozn.: Bez stravovania v školskej jedálni.

Vráble 18. 06. 2020

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

Oznam o prijímacom konaní v II. termíne

Riaditeľka Gymnázia vo Vrábľoch oznamuje, že po I. kole príjímacieho konaia do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 sú výsledky nasledovné:

 • 7902 J 74 gymnázium bilingválne slovensko-ruské (5-ročné štúdium)
  • počet obsadených miest: 17
  • počet voľných miest: 0

 • 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium)
  • počet obsadených miest: 12
  • počet voľných miest: 6

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v študijnom odbore 7902 J gymnázium (4-ročné štúdium) sa bude konať prijímacie konanie v II. termíne – do 23. júna 2020.

Výsledky prijímacieho konania jednotlivých žiakov nájdete pod kódom žiaka, ktorý Vám zašleme mailovou poštou a je uvedený aj v rozhodnutí o prijatí/neprijatí žiaka.

Prihlášky na štúdium je potrebné doručiť do 19. júna 2020 na adresu školy: Gymnázium, Školská 26, 952 80 Vráble prípadne prostredníctvom elektronického systému EduPage.

V ďalšom kole PS platia pre prijímanie uchádzačov rovnaké Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium zo dňa 5. 5. 2020 (ako v I. kole).

Vráble 08. 06. 2020

PaedDr. Beáta Havettová
riaditeľka školy

Informácie o výsledkoch prijímacieho konania

Informácie o výsledkoch prijímacieho konania do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 v študijných odboroch:

 • 7902 J gymnázium (štvorročné štúdium)
 • 7902 J74 gymnázium – bilingválne štúdium

Vážení rodičia, milí žiaci, uchádzači o štúdium na našej škole!

Výsledky prijímacieho konania jednotlivých žiakov nájdete pod kódom žiaka, ktorý Vám zašleme mailovou poštou a je uvedený aj v rozhodnutí o prijatí/neprijatí žiaka.

V prípade, že bol uchádzač na štúdium prijatý a má záujem na našej škole študovať, zašlite nám čo najskôr záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium. Potvrdenie môžete doručiť:

 • e-mailovou poštou na adresu: sekretariat@gymvrable.sk
 • zaslať bežnou poštou na adresu školy: Gymnázium, Školská 26, Vráble
 • osobne v doobedňajších hodinách (10:00 – 12:00), v prípade potreby si môžete dohodnúť aj iný termín po telefonickom dohovore (037/783 21 29)

Ak sa rozhodnete, že na štúdium nenastúpite, oznámte nám to prosím, písomne potvrdením o nenastúpení na štúdium, čo najskôr, aby sme miesto mohli ponúknuť ďalšiemu uchádzačovi. Uchádzači, ktorí sa nezapíšu do 4.júna 2020, budú automaticky považovaní za neprijatých.

V prípade uchádzačov, ktorí sa umiestnia pod hranicou prijatia a sú predbežne neprijatí pre nedostatok miesta, prosíme o trpezlivosť, hranica prijatia sa posúva na základe zápisu/nezápisu už prijatých žiakov. O uvoľnení miesta budeme okamžite informovať zákonného zástupcu nasledovného uchádzača podľa výsledkovej listiny.

Ak napriek neprijatiu (ku dňu 26. 5. 2020) má uchádzač stále záujem o štúdium na našej škole, je potrebné:

 • počkať na doručenie rozhodnutia o neprijatí - príde Slovenskou poštou
 • bezodkladne zaslať odvolanie proti doručenému rozhodnutiu o neprijatí
 • zatiaľ nepotvrdiť záväzne záujem na inej strednej škole!

Upozornenie
Tento rok nie je možné „rušiť zápisy a prechádzať z jednej školy na inú školu“.

Vzor: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium [.pdf] [.docx]

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Hodnotenie žiakov v čase prerušenia vyučovania (.pdf)

Maturitné skúšky v školskom roku 2019/2020 (.pdf)

Príhovor k rodičom a žiakom (.pdf)

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.03.2020

Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) zo dňa 26. marca 2020.

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY
zo dňa 24.03.2020

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy!

Nový minister školstva Branislav Gröhling po rokovaní vlády dňa 24.3.2020 oznámil, na čom sa dohodol spolu s Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom a krízovým štábom.

 • prerušuje sa vyučovanie až do odvolania
 • úplne sa ruší testovanie 9, teda overovanie vedomostí žiakov 9. ročníkov základných škôl a štvrtých ročníkov osemročných gymnázií
 • ruší sa tiež externá časť maturity a aj písomná časť internej maturity
 • interná maturita sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. júna 2020
 • Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a potvrdenie lekára nebude možné, aby sme neurobili nával študentov smerom k ambulanciám. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Minister školstva Branislav Gröhling zatiaľ predpokladá, že školský rok sa skončí posledným júnovým dňom ako zvyčajne.

PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka školy

OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY

Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci školy!

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v škole v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu je potrebné v zmysle usmernenia ministerky školstva zabezpečiť "samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s učiteľmi".

Preto Vás žiadam, aby ste pravidelne venovali pozornosť informáciám zasielaným cez EduPage a sledovali aktuálne informácie ohľadom vzniknutej situácie na stránke školy.

V čase prerušenia vyučovania je škola zatvorená, v prípade potreby sa kontaktujte mailovou poštou na adresách:

 • sekretariat {zav.} gymvrable.sk
 • havettova {zav.} gymvrable.sk
alebo telefonicky: 0911 828 810 (riaditeľka školy).

PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka školy

Vážení občania, živnostníci,

26.03.2020

v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané inštitúciou, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Darujte nám 2 % z Vašich daní

01.03.2020

Vážení rodičia,

v zmysle § 50 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov môže každý daňovník rozhodnúť o poukázaní 2 % ním zaplatenej dane v prospech určenej právnickej osoby, ktorú si sám vyberie (prijímateľa - zákonom určené mimovládne neziskové organizácie na verejnoprospešné účely).

Valentínska kvapka krvi

11.02.2020

Ľudská krv je nenahraditeľná, a preto sa považuje za tú najvzácnejšiu tekutinu na svete. Rozhodnutie darovať ju (najmä prvýkrát) sa často rodí veľmi pomaly a s veľkým sebazaprením. Má však obrovský význam, pretože môže pomôcť zachrániť život.

Beseda o onkológii

10.02.2020

Onkológia - téma, o ktorej každý z nás určite už počul, no málokto sa odváži o nej otvorene hovoriť. Napriek tomu je dôležité byť informovanými.

Ekotopfilm v Energolande

16.01.2020

Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka našej školy zúčastnili Juniorfestivalu, ktorý sa každoročne uskutočňuje ako súčasť medzinárodného premietania environmentálnych filmov ENVIROFILM.

Krajské kolo Olympiády ľudských práv

06. 02. 2020

Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo na našej škole Krajské kolo Olympiády ľudských práv. V tento deň sa zišli študenti z 31 stredných škôl v Nitrianskom kraji, aby svojimi vedomosťami a argumentáciou presvedčili odbornú porotu o svojich znalostiach v oblasti ľudských práv.

Získali sme 3. miesto na súťaži v rýchlom programovaní

05. 02. 2020

Nultý ročník podujatia IT v Nitre, zameraného na budovanie zručností v rôznych oblastiach IT, obsahoval ako jeden z hlavných bodov programu overovanie zručnosti a rýchlosti v programovaní jednoduchých úloh.

Rozhoduj o Európe - modelové zasadnutie inštitúcií EÚ

26. 01. 2020

V dňoch 22. – 26. januára 2020 sa náš študent Viliam Péli zúčastnil medzinárodnej simulácie zasadnutia inštitúcií Európskej únie v Bratislave.

Načítať všetky články zo školského roku 2019/2020 »
11. 12. 2019

"Čas čarovný, čas, kedy prichádza chvíľa, kedy máme k sebe bližšie." Toto boli úvodné slová Vianočnej akadémie, ktorá sa v stredu 11.12.2019 o 16:30 h uskutočnila vo Veľkej zasadačke MsÚ vo Vrábľoch.

02. 12. 2019

Druhý decembrový deň ráno sme my, žiaci Gymnázia vo Vrábľoch, nasadli do autobusu a nasmerovali sme si to do Budapešti na dvojdňový výlet. Chceli sme spoznať toto nádherné historické mesto a súčasne načerpať vianočnú atmosféru začínajúceho adventu a blížiacich sa Vianoc.

01. 12. 2019

Dňa 29. novembra 2019 sa pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS na našej škole uskutočnili rôzne podujatia, ktorými sme chceli dať do povedomia otázku zdravia, prevencie a následkov tejto zákernej choroby.

29. 11. 2019

Dňa 29.11.2019 sa 17 študentov nášho gymnázia zúčastnilo anglickej online súťaže BEST IN ENGLISH.

Súťaž je zameraná na porovnanie študentov i škôl v rámci celého Slovenska a pozostáva z online testu, kde sa testujú ich posluchové, čitateľské a jazykové zručnosti. Študenti mali možnosť okamžitého zhodnotenia svojho testovania. Čo sa týka celkového porovnania, budú si musieť počkať asi 2 týždne na celkové spracovanie.

28. 11. 2019

Téma bezpečnosti vo virtuálnom svete je v súčasnosti veľmi aktuálna. ČSOB poňala túto tému veľmi inovatívne a zorganizovala súťaž s názvom Digitálna inteligencia, v rámci ktorej bol súťažiacim vopred dostupný rozsiahly dokument pokrývajúci všetky najdôležitejšie témy z tejto oblasti - STRÁŽ SI TELEFÓN, PHISHING, POZOR NA FOTKY, SILNÉ HESLÁ, SOCIÁLNE INŽINIERSTVO A VYDIERANIE, STREAMING, DOXXING, RANSOMWARE a VEREJNÁ WIFI. Do súťaže sa mohli zapojiť všetky všetky stredné školy na Slovensku a aby študijná príprava pre súťažiach bola motivujúcejšia, v hre bolo 15 notebookov, ktoré čakali na najlepšiu slovenskú školu a 5 notebookov pre školu na druhom mieste.

21. 11. 2019

Počas Dňa otvorených dverí sme si spolu so záujemcami o štúdium na našej škole užili veľké množstvo zábavy. Veríme, že všetkých z Vás, ktorí nás poctili svojou návštevou, sme presvedčili! Ak ste nemali možnosť navštíviť nás 21.11.2019, prinášame Vám aspoň fotografie, ilustrujúce veľké množstvo rôznorodých aktivít a športový deň Byť FIT je IN!

21. 11. 2019

Dňa 21.11.2019 sme realizovali projekt Byť fit je in! Jeho cieľom bolo formovať u mladých ľudí vzťah k športu, k pohybu a oboznámiť ich s rôznymi športovými a pohybovými aktivitami.

14. 11. 2019

V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa aj na našej škole konala celoslovenská informatická súťaž iBobor 2019, do ktorej sa zapojilo 16 študentov nášho gymnázia v dvoch kategóriách:
Junior
Senior

14. 11. 2019

Už po niekoľkokrát sa u nás na škole konal veľmi zaujímavý projekt “Týždeň vedy a techniky”. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy si žiaci pripravili rôzne projekty, referáty či modely na tému plasty.

06. 11. 2019

Dňa 06.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sa 30. ročník súťaže konal v dvoch kategóriách – 2A (prvý a druhý ročník štvorročného štúdia a 3. ročník bilingválneho štúdia) a 2B (tretí a štvrtý ročník štvorročného štúdia a 4.ročník bilingválneho štúdia).

06. 11. 2019

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave každoročne vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc celoslovenský projekt pre stredné školy pod názvom - Záložka do knihy spája slovenské školy. Cieľom celoslovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

25. 10. 2019

Žiaci nášho gymnázia sa spolu s pedagógmi zúčastnili na Burze informácií, ktorá sa konala 25.10.2019 v Nitre – v priestoroch SOŠ stavebnej. Burza bola zameraná na poradenstvo pre voľbu povolania. Akciu organizovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. Podujatie bolo určené najmä pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, rodičov, pedagógov a širokej verejnosti.

05. 11. 2019

Vážení priaznivci astronómie,
pozývame vás na pozorovanie prechodu Merkúra popred disk Slnka. Pozorovať budeme dňa 11.11.2019 od 13:30. Pozorovanie sa uskutoční pri tartanovej dráhe medzi základnými školami. Pozorovanie pre Vás organizujú členovia Astronomického krúžku pri ZŠ Levická 903, Vráble.

29. 10. 2019

Dňa 29.10.2019 sa naši žiaci zúčastnili regionálnej recitačnej súťaže, ktorú organizuje Základná škola Viliama Záborského. Podmienkou účasti na súťaži, ktorá je na počesť významného herca, recitátora, rodáka z Vrábeľ, je recitácia textu slovenského básnika.

28. 10. 2019

28. október bol pre niektorých žiakov obyčajný, bezvýznamný pondelok. Pre ochotných dovŕšencov 18-tich rokov to bol však veľmi výnimočný deň, kedy podstúpili darovanie krvi. Je to vskutku odvážny čin, ktorým človek dokáže zachrániť život. Najlepšie na tom je, že so sebou potrebujete len skvelú náladu a veľa vody.

17. 10. 2019

Pod takýmto názvom absolvovali žiaci a žiačky III.A a IV.D vzdelávací workshop, ktorý na našej škole realizovala nezisková organizácia Post Bellum. Zážitkový workshop sa niesol v duchu 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. Cieľom bolo prostredníctvom hrania rolí oboznámiť žiakov so spoločenskou atmosférou konca 80-tych rokov 20. storočia.

22. 10. 2019

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Literárneho centra v Bratislave - Cena René – Anasoft litera gymnazistov. Podstatou tohto projektu je to, že gymnazisti z celého Slovenska čítajú knihy piatich slovenských autorov a z nich si nakoniec vyberú knihu, ktorá sa im najviac páčila.

17. 10. 2019

Dňa 17.10.2019 sa skupina našich „ministrov“ zúčastnila interaktívneho seminára „Rozhoduj o Európe“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Úlohou účastníkov bola simulácia Rady Európskej únie. Každý študent mal reprezentovať vybranú krajinu a obhájiť jej zámery. Výsledkom bolo pozmenenie SMERNICE RADY (EU) o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb. Pre každého účastníka to bola veľmi dobrá skúsenosť, veď kto by nechcel byť aspoň na deň ministrom Rady Európskej únie?

14. 10. 2019

Dňa 14. 10. 2019 sa štvorica žiakov nášho gymnázia zúčastnila workshopu „Mladý moderátor“, ktorý sa konal v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Workshop viedol pán Jaroslav Dóczy, ktorý je riaditeľom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

10. 10. 2019

10. OKTÓBRA SA NA NAŠOM GYMNÁZIU USKUTOČNILO VZDELÁVACIE PODUJATIE PRE STREDOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV, UČITEĽKY, MULTIPLIKÁTOROV A MULTIPLIKÁTORKY DEMOKRATICKÉHO OBČIANSTVA A ĽUDSKÝCH PRÁV. Lektorský tím, ktorý na vzdelávacom podujatí prednášal, tvorili: PhDr. Dagmar Horná, PhD., Ing. Viliam Figusch, CSc., PhDr. Kalmán Petocz, PhD. PhDr. Peter Guráň, PhD. z Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku, Mgr. Kristína Blažeková z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

26. 09. 2019

Kultúrno-vzdelávacie podujatie plné zaujímavých a zábavných aktivít, aj takto by sme mohli nazvať program, ktorý na Európsky deň jazykov pripravili vrábeľskí gymnazisti.

20. 09. 2019

Koniec septembra je na našej škole neodmysliteľne spojený so zbierkou Biela pastelka. Aj 20. 9. vyšli naši žiaci ako dobrovoľníci do ulíc Vrábeľ, aby pomohli ľuďom, ktorí sú nevidiaci alebo majú problémy so zrakom. Ďakujeme všetkým Vrábľanom, ktorí boli empatickí a prispeli do zbierky. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 100,07 eur.

16. 09. 2019

Dňa 16.9.2019 sa v našej škole konala beseda s pánom Wimom Schreurs, ktorý bol bývalým kolegom pri výmenných pobytoch so študentami vo Venray. Našim študentom sa naskytla výborná možnosť komunikácie v nemeckom alebo anglickom jazyku. Téma besedy bola tiež veľmi aktuálna - význam výučby cudzích jazykov a ich uplatnenie v ďalšom živote.

10. 08. 2019

Prázdniny plné slnka sa pominuli a študenti sa znovu vrátili do školy. Väčšina z nich si užívala zaslúžený oddych. No Samuel Buranský v čase od 2. do 10. augusta 2019 reprezentoval Slovensko na medzinárodnom kole Astronomickej olympiády v Maďarsku. V silnej medzinárodnej konkurencii získal čestné uznanie. K dosiahnutému výsledku mu srdečne blahoželáme.

05. 08. 2019

Letné prázdniny bývajú často spojené s množstvom nezabudnuteľných zážitkov. Potvrdiť to môžu aj žiaci 1. ročníka bilingválnej slovensko-ruskej triedy Gymnázia vo Vrábľoch, ktorí prežili takéto nezabudnuteľné chvíle v letnom tábore Sputnik vo Voroneži v Ruskej federácii. Od 15. júla až do 5. augusta sa zúčastnili kultúrno-poznávacieho pobytu „Ruský jazyk ako prostriedok spoznávania ruskej histórie a kultúry“.

IT Akadémia logo

Ak Ťa baví INFORMATIKA a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia), tak vedz, že naša škola sa zapojila od roku 2018 do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie. Trvanie projektu je naplánované do roku 2020, avšak my predpokladáme, že v konečnom dôsledku projekt IT Akadémia presiahne túto časovú hranicu.


Projekty
poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Helena Levická
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií