V školskom roku 2011/2012 slávi naše gymnázium 55. výročie svojho vzniku

Pri príležitosti 55. výročia založenia školy sa dňa 29.3.2012 konala slávnostná akadémia, ktorá bola prejavom vďaky osobnostiam, ktoré sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj školy, uctením si vzácnych a milých hostí, ktorí prijali pozvanie na túto slávnosť, ale predovšetkým oslavou a radosťou všetkých zamestnancov, ktorí sú hrdí na to, že pôsobia práve na tejto škole. Keďže život školy tvoria predovšetkým študenti, práve oni sa predviedli v bohatom kultúrnom programe, v ktorom zazneli ľudové piesne a tancovali sa moderné i ľudové tance, predstavili sa športové talenty ale i talenty slova. Popoludní si hostia mohli prezrieť budovu školy i aktivity, ktoré robia našu školu jedinečnou.

V roku 1956 bola otvorená prvá trieda Jedenásťročnej strednej školy vo Vrábľoch, v roku 1960 sa premenovala na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu, ktorá bola spojená so základnou školou a po zavedení deväťročnej povinnej školskej dochádzky ako dvanásťročná stredná škola. Ako samostatná škola existuje od 8. júla 1965. Týmto dňom sa oddelili dovtedy spojené ZDŠ a SVŠ a od 1. 9. 1970 sa zmenil názov školy na Gymnázium vo Vrábľoch. Odvtedy škola prešla viacerými premenami – menila sa dĺžka štúdia i zameranie školy. V roku 1992 bolo popri štvorročnom štúdiu zriadené aj osemročné so zameraním na biológiu a chémiu, ako jedno z prvých osemročných gymnázií v Nitrianskom regióne. Neskôr sa jeho zameranie zmenilo na cudzie jazyky. Od roku 1995 škola sídli v novopostavenej vlastnej budove a v roku 2008 bola postavená i nová telocvičňa.

Študenti dosahujú výborné výsledky

V súčasnosti škola ponúka žiakom kvalitné všeobecné vzdelanie s posilneným vyučovaním cudzích jazykov a informatiky s možnosťou individuálnej profilácie zamerania žiaka v poslednom ročníku štúdia, o čom svedčia aj dlhodobo vynikajúce výsledky v externej časti maturitných skúšok (v porovnaní so SŠ v Nitrianskom kraji: 2011 - NJB1 – 1. miesto (4. m. v SR!), AJB2 – 1. m., SJL – 3. m.; 2010 – NJB2 – 2. m., AJB2 – 3. m., SJL – 5. m., AJB1 – 8. m.; 2009 – SJL – 2. m., MAT – 4. m., AJB2 - 5. m., AJB1 - 7. m. Naším cieľom je byť modernou školou, ktorá vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje prvky projektového a zážitkového vyučovania a rovesníckeho vzdelávania, ktorá chce umožniť každému žiakovi zažiť úspech. Hľadáme nové cesty a spôsoby v organizácii vyučovacieho procesu, nové metódy a formy práce vo vyučovaní ako aj v mimoškolskej práci so žiakmi. Nové trendy sa prejavujú aj v prístupe k vyučovaniu cudzích jazykov.

Zameranie na cudzie jazyky

Na škole vyučujeme jazyk anglický, nemecký a ruský, žiak pokračuje v štúdiu cudzieho jazyka zo ZŠ a vyberá si druhý cudzí jazyk podľa svojho záujmu. Posilnené vyučovanie cudzích jazykov, t. j. zvýšený týždenný počet hodín CUJ a obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie cudzieho jazyka (CLIL) poskytuje žiakom príležitosť používať nadobudnuté jazykové zručnosti v prirodzenom zmysluplnom kontexte. Študenti vychádzajúc z poznatkov získaných na iných predmetoch sa učia napríklad diskutovať o problémoch, analyzovať dejiny iných krajín, poznať spisovateľov daného historického obdobia, opísať, ako vzniká blesk, ako funguje sopka, prezentovať ohrozené druhy zvierat, poznať rôzne typy elektrární a ich vplyv na životné prostredie, dotazníkovo spracovať prieskum o vzťahu spolužiakov k životnému prostrediu a prezentovať jeho výsledky – a to všetko v anglickom jazyku. Porozumenie a používanie cudzojazyčnej terminológie, sebaisté prezentovanie projektov vytvorených k danej problematike, kreativita a aktívne používanie anglického jazyka sú naším hlavným cieľom. Žiaci sa zároveň učia aktívne pracovať s modernými informačno-komunikačnými tech-nológiami.

Úspechy v projektoch

Počas existencie školy štúdium úspešne ukončilo viac ako 2000 absolventov. Mnohí z nich počas štúdia dosahovali výborné výsledky aj v rôznych predmetových súťažiach a olympiádach na úrovni okresnej, krajskej i celoslovenskej. K najvýraznejším úspechom v ostatných rokoch patria: niekoľkoročné prvenstvo v celoslovenskej súťaži školských časopisov Štúrovo pero a získanie Zlatého Štúrovho pera v roku 2010 za dlhodobo vynikajúcu úroveň, vynikajúce umiestnenia v krajských i celoslovenských kolách Olympiády ľudských práv, Olympiády zo slovenského jazyka, v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Vansovej Lomnička, Štúrov Zvolen ako aj v Stredoškolskej odbornej činnosti. V matematických súťažiach MAKS, PIKOMAT, KLOKAN sa naši žiaci umiestňujú medzi najúspešnejšími riešiteľmi. Popredné umiestnenia už niekoľko rokov získavajú aj v medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku Golden Owl. Naši žiaci vzorne reprezentujú školu i v športových okresných a krajských súťažiach. Škola nadobudla bohaté skúsenosti a vytvára podmienky pre žiakov i učiteľov na zapájanie sa do rozmanitých – vzdelávacích i záujmových medzinárodných aktivít. V minulosti v spoluprá-ci s Raayland College, Venray, Holandsko škola organizovala zahraničné študentské výmenné pobyty. Od roku 2010 sme aktívnymi účastníkmi medzinárodného projektu TWIN SCHOOL PROJECT zameraného na podporu Miléniových rozvojových cieľov prijatých Valným zhromaždením OSN. Účastníkmi projektu sú školy z Veľkej Británie, Švédska, Estónska, Slovenska a Afganistanu. V rámci projektu pomáhame konkrétnej partnerskej škole v Af-ganistane - zvyšujeme informovanosť našich žiakov a širokej verejnosti o podmienkach života v tejto chudobou a vojnou ťažko skúšanej krajine, pripravujeme rôzne učebné pomôcky, organizujeme dobročinné zbierky pre deti v afgánskej škole. Prezentácia života v Afganistane počas „Afgánskych dní“ našimi študentmi, návšteva a beseda s afgánskymi učiteľmi a švédskou koordinátorkou projektu na škole, beseda s pracovníkmi občianskeho združenia Človek v ohrození, či spojenie s našimi afgánskymi partnermi prostredníctvom telemostu boli nezabudnuteľnými zážitkami.

Novinka v roku 2011 - nadviazanie spolupráce so súkromnou univerzitou Keuka College, New York, USA prostredníctvom videokonferencie sa niesla v atmosfére veľmi živej a neformálnej diskusie našich a amerických študentov o oboch krajinách, záujmoch a životnom štýle mladých ľudí. Škola podľa záujmu žiakov organizuje lyžiarsky kurz, plavecký výcvik, účelové cvičenie Ochrana človeka a prírody (týždňový pobyt v prírode), školské športové súťaže – volejbal, nohejbal, stolný tenis, futbal. Popoludní žiaci navštevujú záujmové krúžky. Niektoré školské podujatia sa už stali tradíciou – Imatrikulácie, Medzinárodný deň školských knižníc, vianočná akadémia, vianočné aranžovanie ikebán, kultúrna akadémia ku Dňu matiek, podujatia ku Dňu študentov, ku Dňu sv. Valentína, Deň otvorených dverí, vedomostný kvíz z prírodovedných predmetov (aj pre žiakov ZŠ), školská prezentácia projektovej činnosti žiakov, Gympelstar – spevácka súťaž, predmetové olympiády a súťaže a i. Obohacujú školský život a poskytujú žiakom možnosť prejaviť svoje vedomosti, talent, nadanie, alebo jednoducho – zabaviť sa. Dôležitým článkom školského života je žiacka školská rada, ktorá zastupuje záujmy žiakov vo vzťahu k vedeniu školy. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v hlavnej budove školy, v esteticky upravených a dobre vybavených učebných priestoroch - v odborných učebniach fyziky, informatiky, v laboratóriách, v multimediálnych učebniach cudzích jazykov. Na výučbu, ako aj mimovyučovacie aktivity žiakom slúži tiež knižnica, telocvičňa a posilňovňa. Výhodou je bezdrôtové pripojenie na internet v celej budove školy.

Spolupráca s rodičmi i mestom

Mimoriadnu pozornosť venujeme vytváraniu priaznivej a tvorivej atmosféry školy. Výborná spolupráca so žiakmi i rodičmi školy sa prejavuje aj v bohatom školskom živote, v zaujímavých školských aktivitách a projektoch. Ministerstvo školstva, Slovenská rada rodičovských združení a Európska asociácia rodičov v roku 2004 udelila škole medailu za vzornú vzájomnú spoluprácu školy a rodičovskej verejnosti. Rozvoju školy výrazne napomáha aj príkladná spolupráca s primátorom mesta a predstaviteľmi mestských orgánov a inštitúcií, za čo im patrí naše poďakovanie. Sme hrdí na to, že naši absolventi šíria dobré meno školy nielen doma, ale aj v zahraničí a veríme, že v tomto duchu bude škola aj naďalej úspešne vychovávať ďalšie generácie.

PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka gymnázia

» galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií