Návšteva našej školy zástupcami Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike

Gymnázium vo Vrábľoch s cieľom rozšírenia ponuky vzdelávacích programov prišlo s návrhom zavedenia slovensko-ruského bilingválneho štúdia, zatiaľ jediného programu tohto druhu v Nitrianskom kraji. Priorotou je príprava absolventa, ktorý bude vynikajúco slovom i písmom ovládať ruský jazyk a zároveň výborne písať a komunikovať v jazyku anglickom. Ruský a anglický jazyk, dva jedinečné pohľady na svet, k tomu informatická gramotnosť a kvalitné vedomosti zo všeobecno-vzdelávacích predmetov – ideálny krok k úspechu vo svete vedy, techniky, priemyslu, obchodu, kultúry, politiky a diplomacie.

Škola pripravila pri príležitosti zavedenia nového študijného odboru gymnázium slovensko-ruské bilingválne štúdium pre záujemcov o štúdium dni otvorených dverí. Súčasťou podujatia bolo slávnostné stretnutie so zástupcami Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Dňa 9. februára 2016 navštívil školu pán Vladislav Kulikov, prvý tajomník Veľvyslanca Ruskej federáciev SR. Návšteva začala prijatím hostí v sprievode riaditeľky školy PaedDr. Beáty Havettovej u hlavných predstaviteľov mesta Vráble, ktorého sa zúčastnili: Ing. Tibor Tóth, primátor mesta, MUDr. Helena Kováčová, poslankyňa Zastupiteľstva NSK a mestského zastupiteľstva, Mgr. Zoltán Ács, zástupca primátora a Ing. Soňa Červená, prednostka mestského úradu.

Po prijatí u primátora mesta zástupcovia veľvyslanectva, vedenie mesta a zástupca zriaďovateľa RNDr. V. Gubiš, vedúci odboru vzdelávania a kultúry UNSK, si v sprievode riaditeľky školy uctili pamiatku obetí II. svetovej vojny položením vencov pri pamätníku v centre mesta.

Následne všetci hostia zavítali do školy. Vo vestibule školy ich privítali žiaci v miestnych ľudových krojoch starým slovanským zvykom – chlebom a soľou a slovenskými ľudovými piesňami. Na stretnutí s riaditeľmi vrábeľských základných škôl i škôl z okolitých obcí, členmi rady školy, učiteľmi a žiakmi školy pani Anna Novgorodova, pracovníčka Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce Veľvyslanectva RF, vo svojej prezentácii predstavila prítomným svoju krajinu, záujmy a život mladých ľudí v Rusku, možnosti štúdia v tejto krajine i výhody ovládania ruského jazyka.

Po slávnostnom spoločnom obede si hostia prezreli školu a oboznámili sa s možnosťami štúdia, ako aj materiálnymi a priestorovými podmienkami školy. Pozornosť hostí upútala jedinečná výstava projektov o Rusku, jeho histórii i súčasnosti, umení a kultúre, vede, technike a športe, spoločenskom živote i geografických zaujímavostiach, ktorú pripravili a prezentovali žiaci školy. Hostia si mohli pozrieť nielen vlastnoručne vyrobenú maketu Kremľa či vlastnoručne ušitý ruský sarafán a kokošnik, rôzne suveníry a knihy z Ruska, ale „priamo sa stretnúť“ s osobnosťami ruskej histórie a vypočuť si ich rozprávanie o svojich dielach. Na tvorbe výstavy sa podieľali najmä vyučujúce ruského jazyka PaedDr. Denisa Očovayová a Mgr. Gabriela Bielaková, ktoré pri jej príprave úzko spolupracovali s ostatnými učiteľmi školy a žiakmi.

Jednoznačným pozitívom podujatia bol nielen osviežujúci ruský jazyk v učebniach a na chodbách školy, ale najmä živý záujem o budúcu vzájomnú spoluprácu zo strany školy i ruských hostí. Prvým krokom boli materiály na výuku ruského jazyka (ruské knihy, audio a video nahrávky a i.) – dar Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave venovaný škole. V živej diskusii o študijných materiáloch a možnostiach ako obohatiť výučbu ruského jazyka si vymieňali poznatky a nápady učiteľky ruštiny s ruskou lektorkou pani A. Novgorodovou, ako aj s Ing. Marinnou Halijiovou, prezidentkou Zväzu Rusov na Slovensku, a pani Tamarou Morozkovou, redaktorkou ruského časopisu Vesti.

Veríme, že uskutočnené podujatie nielen napomohlo propagácii nového študijného odboru, ale prinieslo do školy i množstvo pozitívnej inšpirácie a nových nápadov. Podpora a záujem ruských partnerov o zavedenie rusko-slovenského štúdia je pre školu nielen vítanou devízou, ale najmä výzvou pre vedenie školy i celý pedagogický zbor, aby výučba ruského jazyka a vybraných predmetov vyučovaných v ruskom jazyku bola vysoko kvalitná, aby budúci absolventi školy boli výnimočnými osobnosťami schopnými ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní doma i v zahraničí a našli tak skvelé uplatnenie v ďalšom živote.

PaedDr. Beáta Havettová, riaditeľka gymnázia

>> galéria k článku

poradenstvo a prevencia
čo nás čaká


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií