7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (slovensko-ruské, 5-ročné štúdium)

Jedinečná ponuka školy v Nitrianskom kraji
Učebný plán bilingválneho štúdia zachováva pozitíva učebného plánu 4-ročného gymnázia, t. j. posilnené vyučovanie INF a individuálnu profiláciu zamerania žiaka v poslednom ročníku štúdia, a navyše ponúka

  • úspešné zvládnutie ruského jazyka na vysokej úrovni (C1 SERR)
  • vo vyšších ročníkoch štúdium spoločenskovedných predmetov v ruskom jazyku
  • rozmanité znalosti o živote a historických i kultúrnych reáliách rusky hovoriacich krajín

Predchádzajúca znalosť ruštiny sa nevyžaduje, pretože ...

  • v 1. ročníku žiak absolvuje intenzívnu jazykovú prípravu v ruskom jazyku (od azbuky ... )
  • vo vyšších ročníkoch postupne pribúdajú predmety vyučované v RUJ (geografia, dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra)
  • žiak maturuje v 5. ročníku z predmetov: SJL, RUJ na úrovni CI SERR + 2 voliteľné predmety podľa výberu žiaka

Komunikácia v jazyku – priorita
Žiaci môžu absolvovať študijné poznávacie pobyty v Ruskej federácii (letný jazykovo – poznávací pobyt vo Voroneži), zapojiť sa do medzinárodných školských projektov, konverzovať s ruskými lektormi, zapájať sa do bohatého školského života.

Ruština + angličtina = výnimočný krok k úspechu
Žiaci sa učia ďalší cudzí jazyk – anglický (na úrovni B2 SERR). Znalosť týchto dvoch svetových jazykov – spojenie „východu“ a „západu“ = výhoda na trhu práce, dvere do sveta vedy, priemyslu, obchodu, politiky, kultúry a diplomacie.

Pestrý školský život – i vďaka ruštinárom
Žiaci bilingválneho štúdia sa aktívne podieľajú na aktivitách školy (Medzinárodný deň jazykov, Dni otvorených dverí, imatrikulácie, vianočná akadémia a i.) a organizujú vlastné podujatia (Dni ruskej kultúry, Vítanie jari v ruských tradíciách), zúčastňujú sa besied a stretnutí so zaujímavými ľuďmi (ruskí spisovatelia, vedci, študenti a učitelia ruských univerzít).

Výborní ruštinári
Naši žiaci ruštinári dosahujú významné úspechy a popredné umiestnenia v celoslovenských kolách súťaží v ruskom jazyku (Olympiáda v ruskom jazyku, Ruské slovo – prednes ruskej poézie a prózy, hudba a spev).

Úspešní študenti
Výborné výsledky naši žiaci dosahujú aj v iných vedomostných súťažiach, predmetových olympiádach a v umeleckej tvorivosti. V celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero je náš školský časopis „ťahák“ viacnásobným držiteľom najvyšších ocenení.

Prečo sa učiť práve ruský jazyk?
„Ruština a angličtina otvára dvere do sveta.“
(bývalý stíhací pilot a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella počas nedávnej besedy našich študentov a kozmonautov rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na orbitálnej stanici Mir)

Prečo študovať u nás?


poradenstvo a prevencia
čo nás čaká

Zmena opatrení

Vzhľadom na aktualizáciu Manuálu COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre STREDNÉ ŠKOLY zo dňa 27. 5. 2021, ktorý upravuje organizáciu podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021 škola upravuje vnútorné opatrenia v súvislosti s tým, že škola sa nachádza v zelenej fáze, t. j. v škole nie je žiaden žiak alebo zamestnanec podozrivý z ochorenia na COVID-19.

Príloha: Aktuálne opatrenia školy


kontakt
Gymnázium vo Vrábľoch
Školská ul. 1232/26
952 80 Vráble

e-mail:
sekretariatgymvrable.sk

Riaditeľka gymnázia:
PaedDr. Beáta Havettová
Tel.: 037 783 21 30

Sekretariát:
Tel.: 037 783 21 29

»» viac informácií